Wednesday, May 22, 2013

နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ေသာ အို 7 ေတာင္ကုန္း (ယိုးဒယား - ၿမန္မာ ပဋိပကၡ)

 
ယိုးဒယားစစ္တပ္၏ ကိုယ္မန္ဒို ဗီ-၁၅၀ သံခ်ပ္ကာယာဥ္
 တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားရေသာအေၾကာင္းအရင္း

      အမွတ္(၃၅၉)ေျချမန္တပ္ရင္းမွ ဒုအရာခံဗိုလ္ ေက်ာ္ေဌးဦးစီး အင္အား(၁၀)ဦးေန၇ာယူထားေသာ(အို-၇)ေတာင္ကုန္းအား ယိုးဒယား တပ္မွတပ္ၾကပ္ၾကီးအဆင့္ရွိသူ ဦးစီး (၂၀)ဦးခန္႕မွ ေနရာယူတပ္စဲြရန္လာေရာက္စဥ္မိမိတပ္မွ ျမန္မာ့ပိုင္နက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆို ေမာင္းထုတ္ရာမွ ျပန္မဆုတ္ပဲ စခန္းကုန္းေရွ႕ ကိုက္(၂၀၀)ခန္႕တြင္တပ္စဲြထားၿပီး (၇-၁-၂၀၀၁)ရက္ေန႕တြင္ ယိုးဒယားတပ္မွ ဗိုလ္ၾကီး ယိုးထင္ဦးစီးအင္အား(၄၀) ေယာက္မွေ၇ာက္ရွိပီး ကုန္းမွဖယ္ေပးရန္ေျပာၾကားမႈေၾကာင့္ ခမရ(၃၅၉) တပ္ခဲြ(၂) တပ္စု(၄)အားျဖည့္တင္း လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယိုးဒယား တပ္မေတာ္မွ ေျခလ်င္စစ္သည္(၁၀၀) COMMANDO သံခ်ပ္ကာ(၂)စီး  M-60 တင့္ ၄စီး ၁၂၀ မမယာဥ္တင္စိန္ေျပာင္း၂ လက္ထပ္မံေရာက္ရွိလာမႈ ႏွစိႏုိင္ငံနယ္ျခားၿပႆနာ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါသည္။

နယ္ေျမအေျခအေန
     ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တရုတ္ျဖဴအားတို္က္ခိုက္စဥ္ အိုေတာင္ကုန္းအား (OBJECTIVE-7)ဟုသတ္မွတ္ရာမွ အို-၇  ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ ပီးထိုေတာင္ကုန္းအနီးတြင္ ဦးကုသလသီတင္းသံုးသည့္ ဘုန္းၾကီီးေက်ာင္းရွိသည္။ အို-၇ေတာင္ကုန္းသည္တာခ်ီိလိတ္ျမိဳ႕ ပုန္းထြန္ရပ္ကြက္အနီးတြင္နည္ရွိပါသည္။ စခန္းကုန္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ (၂၅၀၀)ကိုက္အကြာတြင္ တဘက္ႏုိင္ငံ မယ္ဆိုင္ျမိဳ႕ ရွိပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ပါသည္။

တိုက္ပဲြတြင္ပါ၀င္ေသာတပ္မ်ား
၁၂၀မမ ယာဥ္တင္ စိန္ေျပာင္း

    ရန္သူ႕ ယိုးဒယားတပ္ တိုင္း(၃)လက္ေအာက္ခံ ေျခလင္တပ္(၃၀၀)၊ M-60 MBT (၃)စီး၊ stringary ligt tank (၂)စီး၊  commando သံခ်ပ္ကာယာဥ္(၅)စီး MLRS (၃)စီး ၁၂၀မမ ယာဥ္တင္စိန္ေျပာင္း (၅)လက္ ၆၀မမ (၄)လက္ RPG(၁၂)လက္ .၅ စက္ေသနက္ၾကီး (၆)လက္ ပါရွိပါသည္။
    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ခမရ(၃၅၉) မွ စစ္ေၾကာင္း(၂)တပ္စု(၈)စု အင္အား (၂၂၀) ၈၁မမစိန္ေျပာင္း (၂)လက္  MA-7 (၂)လက္ BA-103 ေလာင္ခ်ာ(၂)လက္ MG-3 စက္လက္(၂)လက္ ႏွင့္ ပစ္ကူအေနျဖင့္ အမွတ္(၀၇၉)အေျမာက္တပ္ခဲြမွ (၁၂၀)မမစိန္ေျပာင္း (၃)လက္ နမ့္စန္ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ SUPER GALAG-4 ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္(၄)စီးပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

 Stringary အေပါ့စားတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

ကြပ္ကဲမႈ
     အို-၇ ေတာင္ကုန္းတိုက္ပဲြျဖစ္စဥ္အား ၾတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္( ယခုႏို္င္ငံေတာ္သမတၾကီး) သည္ အနီးကပ္ကြပ္ကဲခဲ့သည္။ ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မိုင္းျဖတ္မွ စစိဦးစီးမွဴး(ပထမတန္း) ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးတင္ေမာင္၀င္းသည္ လြယ္မဆုတ္၊ လြယ္ခန္းက်ံဳ၊ က်တီးနားဂြင္အတြင္းရွိ တပ္၇င္းမ်ားအားကြပ္ကဲခဲ့သည္။ရန္သူယိုးဒယားတပ္မေတာ္မွ အမွတ္(၃)  စစ္တိုင္းမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၀ပ္တနာခ်ိဳင္ခ်ိဳင္းျမြန္၀ုန္သည္ မယ္ဆိုင္တြင္အေျချပဳ ကြပ္ကဲခဲ့သည္။


တိုက္ပဲြျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္


                                          Super Galep G-4 တိုက္ေလယာဥ္                 
    ၂၀၀၁ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄)ရက္ေန႕ (၀၅၁၅)နာရီခန္႕တြင္ယိုးဒယား တပ္ကင္းေနရာမွ လက္နက္ငယ္ျဖင့္စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အမွတ္(၃၅၉)ေျချမန္တပ္ရင္း ခံစစ္စည္းရုိးေရွ႕ ကိုက္(၃၀)ခန္႕အကြာသက္ကယ္ေတာအတြင္း ယိုးဒယားတပ္အင္အား (၂၀)ခန္႕ ေရာက္ရွိလွ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ရန္သူအားလက္နက္ငယ္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရန္သူမွ ဗိုလ္ၾကီးေစာႏုိင္ဥိး ဦးစီးခဲြ (၄)ေနရာယူထားသည့္ အို-၇ ပိြဳင့္ကုန္းအား၄င္းတို႕ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကိုက္(၂၀၀)အကြာရွိေက်ာက္ေတာင္ကုန္းမွ လက္နက္ငယ္ စက္လက္ ဒသမ၅စက္ေသနတ္ၾကီးတို႕ျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္သျဖင့္ မိမိမွ လက္နက္ငယ္ ဘီေအ-၁၀၀မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္စုျပံဳပစ္ခတ္ေစခဲ့သျဖင့္ ရန္သူသည္ရည္မွန္းခ်က္မေအာင္ပဲ အထိနာစြာျဖင့္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။
   ဗိုလ္ၾကီးေစာႏုိင္ဦးဦးစီးသည့္ အို-၇ ေတာင္ကုန္းအား (၀၆၃၀)နာရီခန္႕မွစ ပီး ယိုးဒယား တပ္မွလက္နက္ၾကီးျဖင့္ အခ်က္(၄၀)ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ(၀၇၃၀)နာရီတြင္ အပစ္ရပ္သြားျပီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္ႏွင့္ ခမရ(၃၅၉) ၇ွိဒုတပ္ရင္းမွူး ဗိုလ္မွူးစိုးစိုးေဇာ္ဦးစီးစစ္ေၾကာင္း(၂)ႏွင့္ ဗိုလ္ေစာ၀င္းတင္ဦးစီး တပ္ခဲြ(၁)ခဲြ တို႕သည္တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္မွ (၀၅၅၀)နာရီတြင္ထြက္ခြာခဲ့ရာ အို-၇ေတာင္ကုန္းသို႕ (၀၇၀၀) နာရီတြင္ေရာက္ရွိပီး ဒုအရာခံဗိုလ္ၾကည္ျမင့္ ဦးစီး ခဲြ(၁)စု(၁)စု အားခ်က္ၿခင္းအားျဖည့္တင္းေစခဲ့ပီးရန္သူ႕ေနရာမ်ားပစ္ကူေပးတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရေသာစစ္သည္မ်ားအား ေတာင္ကုန္းေအာက္ေျခ ပုန္းထြန္ပူးေပါင္းဂိတ္သို႕ (၀၈၃၀)နာရီတင္သြားေရာက္ပို႕ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ (၀၉၁၅)ခ်ိန္တြင္ရင္ဆိုင္ကုန္းမ်ားသို႕ရန္သူ႕ COMMANDOသံခ်ပ္ကာ (၅)စီး ႏွင့္ ထရပ္ကားျဖင့္တင္ေဆာင္လာေသာယိုးးယားရိန္းဂ်ား စစ္သည္ (၂၀၀)ခန္႕ေ၇ာက္ရွိ အင္အားျဖည့္တင္းလာခဲ့သည္။ ၄င္းအျပင္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေတာင္ေျခတြင္လည္း တင့္ (၃)စီးႏွင့္ ရန္သူ႕စစ္သည္(၆၀)ဦးထပ္မံေရာက္ရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အထက္ဌာနသို႕သတင္းပို႕ခဲ့ရာ နမ့္စန္ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ရွိ G-4 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိခဲ့သည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ၁၂၀မမ စိန္ေျပာင္း
 ထို႕ေနာက္ (၁၀၁၀)ခ်ိန္ ရန္သူလက္နက္ငယ္ လက္နက္ၾကီးပစ္ခတ္သံမ်ား က်ဲပါးသြားသျဖင့္ အို-၇ ခံစစ္ကုန္းအား လူႏွင့္ လက္နက္မ်ားေနရာခ်ထားျခင္း အမ္ေအ-၇ႏွင့္ ၈၁မမစိန္ေျပာင္းအား ေျမာက္ဘက္ဆင္ေျခေလ်ာေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားျခင္း လိုအပ္သည့္ ခဲယမ္းႏွင့္ ေရမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းခဲ့ပါသည္။ (၁၃၀၀)ခ်ိန္တြင္ ယိုးဒယားတပ္မွစတင္ကာ အေျမာက္ တင့္ကား လက္နက္ၾကီူမ်ားျဖင့္ စတင္္ပစ္ခတ္လာသျဖင့္ ဗိုလ္ၾကီးေစာႏုိင္ဦးႏွင့္ ဗိုလ္ေစာတင္၀င္းေနရာယူထားေစေသာ ခံစစ္ေနရာမ်ားသို႕ မ်ားစြာက်ေရာက္ေပါက္ကဲြခဲ့သည္။ (၁၃၁၅)အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ေနမ်ိဳးေရွ႕ရင္ဆိုင္ကုန္းမွ ယိုးဒယားတပ္အင္အား (၁၀၀)ခန္႕တိုက္ခိုက္လာသျဖင့္ မိမိမွ ဘီေအ-၁၀၀ စက္လက္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ  (၁၃၄၀)အခ်ိန္တြင္ ၇န္သူမ်ား၄င္းတို႕အေနာက္ဘက္ဆင္ေျခေလ်ာ၇ွိ လိုင္ခ်ီးခင္းမ်ားဘက္သို႕ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ ၿပီးရန္သူသည္ တက္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမရွိပဲ လက္နက္ၿကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာမိမိအေျမာက္တပ္မွ (၁၅၁၅)အခ်ိန္တြင္ယိုးဒယားလက္နက္ၾကီးေနရာမ်ားသို႕ (၁၂၀)မမ စိန္ေျပာင္းၾကီးျဖင့္ (၁၀၀)ခ်က္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ (၁၆၀၀)နာရီတြင္ တပ္မေတာ္(ေလ)G-4 တို္က္ေလယာဥ္(၄)စီးမွ (၁၇၀၀)အခ်ိန္ထိ ရန္သူ႕ လက္နက္ၾကိးႏွင္. အေျခခံ ေနရာမ်ား အားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ယိိုးဒယားတပ္မ်ားမွ(၁၉၀၀)နာရီတြင္ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားရာတိုက္ပြဲၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

တိုက္ပဲြအရႈံးအျမတ္
ရန္သူ (၆၀) ဦးအေလာင္းရရွိ ၊ ရန္သူ႕ထံမွေအာက္ ပါလက္နက္မ်ားရရွိခဲ့-
     (၁) အမ္-၂၇ စက္လက္(၆)လက္။
     (၂)အမ္-၁၆ (၃၂)လက္။
     (၃) ၄၀မမေလာင္ခ်ာ (၅)လက္။
     (၄) ဓာတ္ေငြ႕ကာမ်က္ႏွာဖံုး (၃၂)ခု။
      (၅) ဆက္သြယ္ေရးစက္ (၇)လံုး။
     (၆)ဟမ္းဗီးကြပ္ကဲမႈယာဥ္(၁)စီး။
မိမိတပ္မွက်ဆံုး(၁၅)ဦး ဒဏ္ရာရ(၁၂)ဦး ရန္သူ႕ဘက္မွပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ မွျပည္သူ (၃)ဦးေသဆံုး (၁၅)ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္မႈ
တိုက္ပဲြတြင္အသက္ကိုပဓာနမထားပဲ ရြပ္ရြပ္ခ်ြန္ခြ်န္ တိုင္းျပည္အတြက္အတြက္တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ေသာ ေအာက္ပါအရာရွိ/စစ္သည္မ်ားအား ဆုတံဆိပ္မ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္-

    (၁)သူရဘဲြ႕
        ၾကည္း ၂၆၈၅၉ ဗိုလ္ၾကီး ေစာႏုိင္ဦး
        ၾကည္း ၃၁၂၇၈  ဗိုလ္ ေနမ်ိဳး
       အမွတ္ ၉၅၇၃၁၅ တပ္သားေမာင္စိုး
 သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္း၀င္တံဆိပ္ အရာရွိ(၂)ဦး စစ္သည္(၇)ဦးရရွိခဲ့ပါသည္။


Written by
Myanmar Defence Weapons


No comments:

Post a Comment