Thursday, January 31, 2019

လက္နက္ရ႐ွိေရးအတြက္ဆူးခင္းလမ္း ေပၚေလ်ွာက္ခဲ့ရတဲ့ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ - ျမန္မာျပည္သား

ဦးႏုအစိုးရလက္ထက္နဲ႔ဦးေန၀င္းအစိုးရလက္ထက္မွာ တပ္မေတာ္ေလဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေလယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူသုံးစြဲခဲ့ရေသာ္လည္း က်န္ၾကည္းတပ္၊ေရတပ္တို႔မွာသုံးစြဲေနရေသာလက္နက္ငယ္မ်ား၊စက္ေသနတ္မ်ား၊အေျမာက္မ်ား
၊ေရတပ္သေဘၤာအမ်ားအျပားဟာစစ္က်န္လက္နက္ေတြသာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆုံးၾကည္းတပ္သုံးလက္နက္ငယ္ေတြကိုၾကည့္လ်ွင္ ၃၀၃စစ္က်န္႐ိုင္ဖယ္မ်ား၊ဘရင္း၈န္းမ်ား၊စတင္းဂန္းေလာက္သာ႐ွိခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ဦးေန၀င္းအစိုးရဟာ၁၉၇၀ခုႏွစ္ေလာက္ကစတင္ၿပီးအေနာက္ဂ်ာမဏီ ဘြန္းအစိုးရႏွင့္လ်ိႈ့၀ွက္ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး မဆလအစိုးရႏွင့္၁၉၈၆ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၉သန္းတန္စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ရာ ၇၇.၄သန္းကိုလက္ငင္း၊က်န္၃၄၂.၃သန္းအားယန္းေငြ ေခ်းေငြအျဖစ္စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုႏိုငိခဲ့သည္။၁၉၈၇တြင္ေတာ့သြင္းကုန္တန္ဘိုးမွာအေမရိကန္ေဒၚ
လာသန္း၅၄၀.၂၂သန္းအထိတိုးတက္လာခဲ့ရာ၊အမ်ားစုမွာကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာစက္႐ုံမ်ား၊စစ္တပ္အတြက္
အသုံးျပဳႏိုင္ေသာကရိယာမ်ားပါ၀င္ေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အေမရိကန္အဂၤလိပ္တို႔ကိုမွီခိုအားထားရေသာစစ္လက္နက္စနစ္မွ
တေျဖးေျဖခ်င္း႐ုံးထြက္ေနဟန္႐ွိသည္၊ ရန္ကုန္အစိုးရဘ၀က အဂၤလိပ္အေမရိကန္တို႔ကျမန္မာျပည္ကိူလက္နက္ႏွင့္က်ည္ဆံမ်ားေရာင္းခ်ေပးရန္ျငင္းဆိုခံခဲ့ၾကရၿပီး
အိနၵိယေန႐ူးအစိုးရ၏လက္နက္အကူအညီအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္သာရန္ကုန္ကိုကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ကိုတပ္မေတာ္
သည္မေမ့ေသးေပ.ထို.ေၾကာင့္တိုင္းျပည္၏္GDP နိမ့္က်ေနေသာ္လည္း မျဖစ္မေနလိုအပ္သည့္စစ္လက္နက္မ်ားကိုျပည္တြင္း၌ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ဦးေန၀င္းသည္
အေမ်ွာ္အျမင္ဂွိစြာျဖင့္ႀကိဳးပန္းအားထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့ႏိုင္ငံသည္လက္နက္ငယ္ကနၱ
တြင္တ႐ုပ္လုပ္ M.21,M22,M.23ေသနတ္မ်ားကို၀ယ္ယူသုံးစြဲေနရသည္ႏွင့္ႏိႉင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္၊အီတလီႏိုင္ငံထုတ္9.mm1245ဆပ္မ႐ွင္းဂန္းမ်ားကိုျမန္မာျပည္တြင္ ေန၀င္းစတငး္( BA.52)အျဖစ္အတုခိုးထုတ္လုပ္ရန္လက္နက္စက္႐ုံကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕အင္းလ်ားကန္အနီးေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္အေနာက္ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံပိုင(္ Firtz Werner Industrie Ausrustungen GnbH)မွ ရန္ကုန္တြင္Gewehr 3ေခၚ G.3 Assualt Rifileစက္႐ုံတည္ေဆာက္ရန္နာမည္ေက်ာ္ Heckler & koch ကုမၼဏီႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးအေနာက္ဂ်ာမဏီအစိုးရ၏ေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာဦးေန၀င္း၏
သံတမန္ေရးလိမၼာပါးနပ္မႈ့မ်ားစြာပါ၀င္ခဲ့ေလသည္။

ဟက္ကလာ အန္ကို႔ခ်္ကုမၼဏီမွာ ကမၻာေက်ာ္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေသာကုမၼဏီျဖစ္ကာ အေမရိကန္၊အဂၤလန္၊ျပင္သစ္သည့္ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ကုမၼဏီခြဲမ်ားတည္႐ွိၿပီးနာမည္ေက်ာ္
လက္နက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိထုတ္လုပ္ေပးခဲ့သည္။ M.16/M.203 grenade launche
.M79.grenade launcherမွသည္အေမရိကန္စစ္တပ္သုံးအတြဲလိုက္ပစ္.MK.19.grenade launche မ်ား၊G.3အပါအ၀င္HK.A.2 HK.416,HK.413,HK.33 ,G.31, စေသာ႐ိုင္ဖယ္မ်ား၊MP.5 , MP.7ကဲ့သို႔နာမည္ေက်ာ္ဆပ္မ႐ွင္းဂန္းႏွင့္Handgunအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာကုမၼႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
၏ေသာင္းက်န္းသူစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ G.2 ,G.3 ,G.4တို႔မွာနာမည္ေက်ာ္ ႐ိုင္ဖယ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
ဒုတ္ိယ 7.62က်ည္သုံး႐ိုင္ဖယ္ႏွင့္ 9.mmသုံးလက္နက္စက္႐ုံကိုျပည္ၿမိဳ႕၌၄င္း၊၁၉၈၀ခုႏွစ္တြင္ TNTအႀကီးစားေပါက္ကြဲေစႏိုင္ေသာယမ္း အပါအ၀င္ ကပစ စက္႐ုံေပါင္း၁၂႐ုံကို ဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီကတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ျပည္ဆင္တဲ၊ထုံးဘို၊ပန္းေတာင္းေညာင္ေျခေထာက္
၊ႏွင့္မေကြးၿမိဳ႕အနီးလုံျခဳံေရးအျပည့္ခ်ထားေသာျခံက်ယ္ႀကီးမ်ားတြင္တပ္မေတာ္သုံးစစ္လက္နက္ပစၥည္း
မ်ားကိုထုတ္လုပ္ခဲ့ရာပုသိမ္ၿမိဳ႕အနီးအႀကီးမားဆုံးစစ္ေရးေလ့က်င့္ပြဲတြင္၅%သာႏိုင္ငံျခားမွ၀ယ္ယူသည့္စစ္
လက္နက္မ်ားပါေၾကာင္းတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္အေနာက္ဂ်ာမဏီအစိုးရ၊Fritz Werner ကုမၼဏီႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ့မ်ားကို.ႏွစ္ဖက္စလုံးကသိုသိပ္စြာေဆာင္ရြက္
ခဲ့ၾကသျဖင့္လူသိနည္းခဲ့ၾကသည္၊ဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီ၏နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားဘယ္အရပ္တြင္အလုပ္
လုပ္ေနၾကသည္ကိုမည္သူမွမသိခဲ့ၾက၊ကုမၼဏီ၏သိုသိပ္စြာအလုပ္လုပ္တတ္
မႈ့ေၾကာင့္ျမန္မာအစိုးရ၏ယုံၾကည္မႈ့ကိုရခဲ့သလိုတျခားေသာအရပ္ဖက္႐ုပ္ျပလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အုတ္လုပ္ငန္း၊နာမည္ေက်ာ္ေမာင္ဗမာစက္ဘီးစက္႐ုံ၊အရက္ခ်က္စက္႐ုံ၊
ရာဘာႏွင့္တိုင္ရာစက္႐ုံ၊ေဘာပင္စက္႐ုံစသည္မ်ားကိုလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကိုျပေသာအားျဖင့္ ဖရစ္၀ါနာ၏ဌာနခ်ဳပ္တည္ရာ ဂိုင္ဆန္ဟိုင္ၿမိဳ႕႐ွိအ၀င္ခန္းမႀကီးကိုမန္းတေလးနန္းေတာ္ပုံစံဗိသုကာလက္ရာမ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္
ကာေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီတို႔၏အၾကားပုဂၢိဳလ္ေရးခင္မင္မႈ့တိုး
ပြားလာခဲ့သည္။ဖရစ္၀ါနာသည္ျမန္မာအတြက္ဓာတ္ေျမျသဇာစက္႐ုံ၊ဓာတ္ေငြ႔တူးစက္႐ုံ၊အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀ါဇီေငြစကၠဴစက္႐ုံႏွင့္ဒဂၤါးသြန္းလုပ္သည့္စက္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေလသည္။ျ့မန္မာျပည္၏
အႀကီးစားစက္မႈ့လုပ္ငန္းမ်ားကိုဖရစ္၀ါနာကတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး၊၁၉၈၈ခုႏွစ္ အေထြ၂သပိတ္ႀကီးမျဖစ္ခဲ့လ်ွင္၊ဂ်ာမန္ကားစက္႐ုံမ်ားျမန္မာျပည္အတြင္းတည္ေဆာက္ရန္အထိအစီအစဥ္႐ွိခဲ့
သလိုျမန္မာ့သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္လည္းဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီကမ်ားစြာကူညီေပးခဲ့သည္၊

အေနာက္႐ိုးမေတာင္ေပၚမွေရြႏွင့္ဓာတ္သတၱဳ႐ွာေဖြေရးလုပ္ငန႔္းမ်ားတြင္ဖရစ္၀ါနာ
မွကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားလာေရာက္ကူညီခဲ့ၾကသည္။

 ဤေနရာ၌စာေရးသူၾကဳံေတြ႔ရသည့္အေတြ႔အၾကဳံကေလးတခုတင္ျပလို႔ပါသည္။စာေရးသူတံတားဦး
တြင္႐ွိစဥ္ကဆို႐ွစ္လစ္ေခတ္ကဖရစ္၀ါနာကြၽမ္းက်င္သူတဦးႏွင့္အေနာက္႐ိုးမတြင္မိုင္းလုပ္ငန္းအတူ
လုပ္ကိုင္ခဲ့သုူအလုပ္သမားေခါင္းႀကီးတဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ယင္းမိုင္းႀကီးမွာေက်ာက္ေတာင္ႀကီးကိုေဖာက္၍ရသမ်ွနမူနာေက်ာက္မ်ားကိုရန္ကုန္သို႔ေတာလမ္းကိုျဖတ္၍
ကားျဖင့္တင္ပို႔ပါသည္၊အေရးအခင္းျဖစ္ေတာ့တ္ိုဂ်ာမန္ပညာ႐ွင္အမ်ိဳးသမီးျပန္သြားပါသည္၊မျပန္
ခင္ ထိုအလုပ္သမားေခါင္းႀကီးအားသူျပန္လာခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊မိသားစုခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ေပး
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာကာသတၳဳတုံးအခ်ိဳ႕ေပးခဲ့ရာသံင႐ုပ္ဆုံႏွင့္ေထာင္းၿပီးက်င္ခြက္ျဖင့္က်ဥ္ကာသမီးလုပ္
သူအားနားဆြဲလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပသျဖင့္ကြၽန္ေတာ္အေတာ္ကေလးစိတ္၀င္စားကာ သူ႔ဆီမွေက်ာက္တုံးနမူနာအခ်ိဳ႕ကိုရယူခဲ့ပါသည္မိတ္ေဆြဓာတ္ခြဲခန္းတခုသို႔ေပးပို႔ခဲ့ရာမၾကာမွီ
ကုမၼဏီမွအေၾကာင္းျပန္လာပါသည္။

မိုင္းေဟာင္းနမူနာေက်ာက္တုံးကိုဓာတ္ခြဲၾကည့္ရာ၊ေရႊႏွင့္လက္ပေတာင္းေတာင္ထက္အဆင့္ျမင့္ေသာေၾကးနီ
ရာခိုင္ႏႉန္းအေတာ္မ်ားမ်ားပါသျဖင့္ယင္းမိုင္းေဟာင္းကိုဆာေဗးလုပ္လိုေၾကာင္း၊ဘူမိပညာ႐ွင္တေယာက္ကို
ကားျဖင့္ေစလႊတ္သျဖင့္အဆိုပါအလုပ္သမားေခါင္းကိုေခၚကာ အေနာက္႐ိုးမသို႔ စာေရးသူခ်ီတက္ခဲ့ရာ၊မိုးမကုန္တကုန္၊လမ္းကလဲၾကမ္း၊ကားလမ္းမွေတာင္၂ေတာင္၃ေတာင္ေက်ာ္ကာ မိုင္းေဟာင္းသို႔ေရာက္႐ွိခဲ့ပါသည္။မိုင္းမွာျပ္ိဳက်ပ်က္စီးေနၿပီး၊အတြင္းသို႔၀င္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္သလို၊ေဒသခံမ်ားက
မိုင္းေဟာင္းထဲမွေတာႀကီးေႁမြေဟာက္ထြက္ထြက္လာသည္ကိုေတြ႔ဘူးေၾကာင္းသတိေပးထားသျဖင့္စာေရးသူ
မွာပစၥတိူကိုက်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္ရင္းမိုင္း၀မွနမူနာေက်ာက္အခ်ိဳ႕ကိုသာေကာက္၍ျပန္ခဲ့ရပါသည္။
ဘူမိကြၽမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မွာအလာလမ္းတ၀က္ကတဲကဆက္မလိုက္ႏိုင္သျဖင့္လမ္းတြင္ထားခဲ့ရပါသည္။
ယင္းေက်ာက္နမူနာမ်ားအရကုမၼဏီက ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုေသာ္လည္း၊လက္ပေတာင္းအေရးအခင္းျဖစ္လာေတာ့၊ကုမၼဏီကလုပ္သင့္မ
လုပ္သင့္စဥ္းစားရင္းကယေန႔အထိမလုပ္ျဖစ္ေသးပါ၊ ဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီအေၾကာင္းဖတ္ရေတာ့ထိုဂ်ာမန္ကြၽြမ္းက်င္သူအမ်ိဳးသမီး႐ွိမွ႐ွိပါေသး၏ေလာဟု
စဥ္းစားေနမိပါသည္။

ဆူးခင္းလမ္းႏွင့္ျမန္မာျပည္
ဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီႏွင့္ျမ္န္မာကာကြယ္ေရးစက္မႈ့လုပ္ငန္းမွာအထူးလ်ိႈ့၀ွက္ထားသည့္အျပင္တပ္
မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါအေနာက္ဂ်ာမဏီကကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ယင္းကိစၥသည္၊ပုဆိန္႐ိုးမ်ားေၾကာင့္ေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီးပုံႀကီးခ်ဲ့စြပ္စြဲမ်ားမၾကာမွီေပၚထြက္လာခဲ့
ပါေတာ့သည္။ ပထမစတင္ခဲ့သည္က ၁၉၈၂ခုႏွစ္တြင္ဂ်ာမာန္စာေရးဆရာ H.Stelzmultar က
 International Defence Review ဂ်ာနယ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ Chemical Agent ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳခဲ့သည္ဟုမဟုတ္မမွန္စတင္ေရးသားခဲ့သည္၊၁၉၈၄ခုႏွစ္အေမရိကန္ႏွင့္ျသစေတးသ်ွ
သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း US Special National Intelligence Estimate(SNIE)သတင္းမ်ားကိုကိုးကား၍ဟု ဆိုကာျမန္မာျပည္သည္ Mustard Gas(ဆက္ဒမ္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ဓာတ္ေငြ႔)မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္၁၉၈၁ခုႏွစ္မွစတင္ႀကိဳးပန္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္
အေနာက္ဂ်ာမဏီဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီကပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္းစြပ္စြဲေရးသားခဲ့သည္။
ဆာဖာလ္ကိုအီတလီမွတင္သြင္းၿပီးအျခားကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုျပည္တြင္းမွရေၾကာင္း အက္စ္အနအိုင္အီးကျမန္မာသည္၁၉၈၄ခုတြင္CWဓာတုလက္နက္မ်ားပိုင္ဆ္ိုင္ေတာ့မည္ဟု
စြပ္စြဲေရးသားခဲ့ၾကသည္။မၾကာခင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုသူပုန္မ်ားသည္ယင္းအဆိပ္ဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္
 တိုက္ခိုက္ခံရႏိုင္ဖြယ္႐ွိေၾကာင္းဖင္၀င္နာခဲ့ၾကသည္၊၁၀၈၅ႏွင့္၁၉၈၇တြင္ Stockhcolm International Peace Research Institute မွထိုအဆ္ိုကိုထပ္ဆင့္အတည္ျပဳကာ အေနာက္ဂ်ာမနီအစိုးရႏွင့္ဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီကိုၿပစ္တင္႐ွဴံ့ခ်ခဲ့ၾကသည္။
 
ထိုႏွစ္ထဲတြင္ပင္အေမရိကန္ရဲ႕Director of Naval Intelligence (DNI) အႀကီးအကဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး William Studemanကျမန္မာျပည္သည္ဓာတုလက္နက္ဖြံၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ပါ၀င္ေၾကာင္းစြပ္စြဲခဲ့ၿပီး1991 တြင္DNI အသစ္ျဖစ္သူေသာမတ္ဘြတ္ကအားျဖည့္ေထာက္ခံခဲ့သည္။
ၿမန္မာျပည္သည္ဓာတုလက္နက္မ်ားပိုင္ဆိုင္သည္မွာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထို႔အတုူလစ္ဗ်ားႏွင့္အီရတ္တြင္ဂ်ာမန္ကုမၼဏီမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈ့ကိုအလြန္စိုးရိမ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။
အီရန္-အီရတ္စစ္ပြဲတြင္ဆဒမ္ဟူစိန္အားပိုးသတ္ေဆးထုတ္ရန္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို
အေမရိကန္ႏွင့္အဂၤလိပ္ကုမၼဏီမ်ားကေပးပို႔မႈ့အေပၚမသိဟန္ေဆာင္ခဲ့ေသာအေမရိကန္တို႔သည္၊
ကူ၀ိတ္ကိုအီရတ္တို႔၀င္တိုက္ၿပီး ၄င္းတို႔အက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္လာသည့္အခါအီရတ္တြင္ဓာတုလက္နက္မ်ားကို
အေၾကာင္းျပၿပီး၀င္တိုက္ခဲ့ေလသည္။

ျမန္မာတို႔သည္ဓာတုပစၥည္းCWအေပၚစိတ္၀င္စားေၾကာင္းအစီရင္ခံစာထြက္ေပၚၿပီး၊ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္႐ွိက
ရင္KNLAတပ္ဖြဲ႔မ်ားက၄င္းတို႔စစ္သားမ်ားျမန္မာ့ေလတပ္ကCWျဖင့္တိုက္ခိုက္ခံရေၾကာင္းလုပ္ၾကံသတင္းမ်ား
ထြကိၿပီးေနာက္ဂ်ာမန္ဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီမွာဖိအားေပးမႈ့မ်ားျဖင့္ရင္ဆိုင္ရၿပီး၊သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသာ
တဖက္သပ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္လက္နက္တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊
ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးစစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေသာဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အဆုံးသပ္ခဲ့ရသည္။

ကေနာင္မင္းသားႀကီးေရျမႇဴတ္ဗုံးထုတ္လုပ္သည္ႏွင့္အလားသ႑ာန္တူေပေတာ့သည္။
ဦးေန၀င္းသည္အေမ်ွာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ ကမၻာ့စစ္လက္နက္အေကာင္းဆုံးထုတ္လုပ္
ေသာကုမၼဏီႏွင့္ဆက္သြယ္ကာျမန္မာ့စစ္လက္နက္ပစၥည္းသာမက အႀကီးစားစက္မႈလက္မႈ့လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေအာင္ႀကိဳးပန္းေနစဥ္မွာ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ား၏ဗိုလ္က်ႏွိပ္ကြပ္မႈခံလိုက္ရျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
ယေန႔အေနာက္ေမ်ွာ္ ပေထြးကိုအေဖအရင္းထင္ေနသူတ္ို႔ကားယေန႔အထိေနာင္တမရႏိုင္ေသး..
၁၉၉၁ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္အဂၤလိပ္ႏွင့္အေမရိကန္တို႔ကျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ Unofficialကုန္ကူးသန္းမႈ့ႏွင့္လက္နက္ေရာင္းခ်မႈပိတ္ပင္ေရးကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၁၉၉၂ခုႏွစ္
တြင္ဥေရာပပါလီမန္မွ၄င္း၏UNရိီဆ္ိုးလူး႐ွင္းခ်မွတ္၍၄င္းပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ့မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတပ္မေတာ္
အစိုးရသည္ကာကြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားရႏိုင္မည့္ေနရာမွ႐ွာေဖြရန္ပ႐ိုဂရမ္အသစ္မ်ား
ခ်မွတ္ကာႀကိဳးပန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလေတာ့သည္။
ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားရ႐ွိေရးအတြက္ဂ်ာမန္Fritz Werner ကုမၼဏီ၏အကူအညီျဖင့္လက္နက္စက္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာသည္ CWဓာတုလက္နက္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ႀကိဳးပန္းလ်ွက္႐ွိေၾကာင္းစြပ္စြဲမႈ့မ်ားေပၚလာၿပီးေနာက္ ဂ်ာမဏီအစိုးရ ႏွင့္ကုမၼဏီအေပၚ၀ိုင္း၀န္းဆနိ႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကေတာ့သည္၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆက္ဆံေရးသည္ေမွးမွိန္သြားခဲ့ရေတာ့သည္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္မတိုင္မွီကတခုတည္းေသာစစ္လက္နက္ႏွင့္နည္းပညာပံ့ပိုးသူျဖစ္ေသာဂ်ာမဏီဖရစ္၀ါနာ
ကုမၼဏီသည္၊အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔၏မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲေရးသားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျျမန္မာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
မႈ့မ်ားကိုတေျဖးေျဖးေလ်ာ့ခ်လာခဲ့ရသည္မွာျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ႀကီးမားေသာဆုံး႐ွဴံးမႈ့တခုျဖစ္သလို
အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔၏စစ္လက္နက္ပိတ္ဆို႔မႈ့မ်ားေၾကာင့္ျပည္တြင္းေသာင္းက်မ္းသူႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္တပ္
မေတာ္ေခတ္မွီေရးအတြက္မ်ားစြာအဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့ေတာ့သည္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ့မ်ားကိုတပ္မေတာ္မွ ဖရစ္၀ါကုမၼဏီထုတ္G.3.G.4မ်ားႏွင့္ပစ္ခတ္သည့္ပုံမ်ားကမၻာ့စာနယ္ဇင္းႏွင့္ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာ
ဖုံးမ်ားျဖင့္ေဖၚျပလာၾကသည့္အခါ ဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီအေနျဖင့္ မ်ားစြာဂယက္ထခဲ့ရေတာ့သည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာ
၁၉၈၈.ခုႏွစ္ေ႐ွ့ပိုင္းကစကၤာပူျမန္မာဆက္ဆံေရးမွာပုံမွန္အတိုင္းသာ႐ွိခဲ့သည္၊ထူးျခားမႈ့မ႐ွိ သို႔ေသာ္၁၉၈၈ခုႏွစ္ေနာင္ပိုင္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္စကၤာပူ
သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကုန္သြယ္အရင္းအျမစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။၁၉၈၄ခုႏွစ္တြင္စကၤာပူသည္ုျမန္မာ့ထုတ္
ကုန္၁၅%ကို၀ယ္ယူတင္သြင္းခဲ့ၿပီးဂ်ပန္၊ဂ်ာမဏီၿပီးလ်ွင္တတိယကုန္ပစၥည္းအမ်ားဆုံးေပးသြင္းေသာႏိုင္ငံျဖစ္
လာသည္၊ေရနံ၊သြားလာေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊အျပင္ထိုႏွစ္စက္တဘၤာလတြင္
အေနာက္ကလက္နက္ပိတ္ဆို႔ခံရခ်ိန္၌ မဟာမိတ္လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား စကၤာပူ
ဟုေရးထားေသာစာတမ္းပါရာေပါင္းမ်ားစြာေသာေသတၱာမ်ားသည္ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာ၂စီးအျပည့္
ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ေရာက္လာခဲ့ၿပီးမဂၤလာဒုံတပ္မေတာ္စစ္ပစၥည္းသိုေလွာင္႐ုံမ်ားသို႔သယ္ပို႔ခဲ့သည္၊
ယင္းတို႔မွာျမန္မာ့စစ္ပစၥည္းစက္႐ုံမ်ားအတြက္ေမာ္တာ၊ခဲယမ္းႏွင့္႐ိုင္ဖယ္အတြက္အပိုပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီးထရပ္
ကားမ်ားျဖင့္ဆိပ္ကမ္းမွသယ္ယူစဥ္လမ္းမီးမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္၊

ထိုကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဆြီဒင္႐ွိ FFVလိုင္စင္ျဖင့္စကၤာပူ ႏိုင္ငံCIS မွထုတ္လုပ္ေသာ 84.mm Carlgustav ေနာက္ပြင့္ႏွင့္ခဲယမ္းမ်ား၊ စကၤာပူႏိုင္ငံကုမၼဏီတခုျဖစ္ေသာ SKS Marketingႏွင့္ျမန္မာအစိုးရပူးေပါင္း၍ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏွင့္အစၥေရးႏိုင္ငံထုတ္စက္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ 40.mm RPG.2ေလာင္ခ်ာမ်ား.57.mmေသနတ္မ်ားပါ၀င္ၿပီးယင္းစက္လက္နက္မ်ားမွာ၁၉၈၃ခုႏွစ္ကလက္
ဘႏြန္ေတာင္ပိုင္းတြင္ပါလက္စတိုင္းမ်ားထံမွ.အစၥေရးတို႔သိမ္းဆည္းရမိေသာပစၥည္းမ်ားဟုဆိူသည္၊

၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ဆြီဒင္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ကုလသမဂၢ၏အဆိုျပဳမူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအျပင္းအထံ႐ွဴံ့ခ်ရန္ထည့္သြင္းခဲ့ရာစကၤာပူႏိုင္ငံကအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ား
အေပၚ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ရန္က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာဆိုဟန္႔တားခဲ့သည္။
၁၉၉၇တြင္လဲကုလအေတြေတြညီလာခံ၌ျမန္မာအစိုးရသည္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္းအ
ဆိုတင္သြင္းမႈ့အေပၚစကၤာပူကခုခံကာကြယ္ေပးခဲ့သည္၊
စကၤာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီကြမ္ယုကလဲေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ႏိုင္ငံကိုႏိုင္နင္းစြာကိုင္တြယ္ႏိုင္
စြမ္း႐ွိမည္မဟုတ္သျဖင့္ဒီမိုကေရစီ၏ျပယုဒ္သေကၤတအျဖစ္သာ႐ွိသင့္ေၾကာင္းလုသိ႐ွင္ၾကားထုတ္ေဖ
ၚေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။

စကၤာပူသည္၁၉၉၇တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၁ဘီလီယမ္အႀကီးဆုံးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူျဖစ္ၿပီးပေရာဂ်က္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္တြင္ရင္းႏွီးျမႇဴတ္ႏွံထားသည္။ေဒၚ
လာ၁၆၆သန္းတန္သန္လ်ွက္ေက်ာက္တန္းစက္မႈဇုံ၊ႏွင့္သန္း၅၀ေက်ာ္တန္သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတ
ည္ေဆာက္ေရးတို႔တြင္ရင္းႏွီးျမႇဴတ္ႏွံထားသည္။ျမန္မာအစိုးရသည္တ႐ုပ္ႏိုင္ငံမွ၀ယ္ယူခဲ့ေသာလက္နက္ဖိုးသန္း.၄၀၀အား၁၉၉၁တြင္စကၤာပူဘဏ္
မွေပးေခ်ခဲ့သည္။အေႏာက္ႏိုင္ငံမ်ားကစကၤာပူသည္
ျမန္မာအစိုးရအတြက္လက္နက္ႏွင့္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားတိုက္႐ိုက္တင္ပို႔ခဲ့သည့္နည္းတူ တဆင့္ခံ Gray Market တခု၏အ၀င္ဂိတ္၀ျဖစ္သည္ဟုေရးသားခဲ့ၾကသည္။
EuropeanCommunityကရန္ကုန္အစိုးရအေပၚလက္နက္ေရာင္းခ်မႈပိတ္ပင္ထားခဲ့ေသာ္လည္းျမန္မာ
အစိုးရသည္စကၤာပူလက္နက္ပြဲစားမ်ားထံမွလက္နက္မ်ားရေနသည္။
တဆင့္ခံမို႔ေစ်းႀကီးျမင့္ေကာင္းႀကီးျမင့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လက္နက္ရ႐ွိေရးဆူးခင္းလမ္း
ကိုျဖတ္ေက်ာ္ေနရသည္။အမ္.၁၆ေအာ္တိုမစ္တစ္႐ိုင္ဖယ္မ်ား၊၅.၅၆က်ည္ဆံမ်ားသာမက7.62mm က်ည္မ်ားဆက္သြယ္ေရးကရိယာမ်ိဳးစုံ၊120.mmဟဲဗီးေမာ္တာႏွင့္က်ည္မ်ား
81.mmအလတ္စားေမာ္တာႏွင့္က်ည္ဆံမ်ား၊60.mm အေပါ့စားေမာ္တာႏွင့္က်ည္ဆံမ်ား၊ပါ၀င္
 ၿပီးေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားလဲပါ၀င္သည္၊အီတလီဒီဇိုင္း.V.69ႏွင့္VS.1.6တင့္ဖ်က္းမိုင္းမ်ားလဲပါ၀င္သလို၁၉၉၁ခုႏွစ္
ထုတ္္Asian Aviation ဂ်ာနယ္တြင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္၊စကၤာပူေလတပ္မွအသုံးမျပဳေတာ့သည့္
BAe ဒိုင္းနမိုက္ Bloodhound MK.2 SAMေျမျပင္မွေ၀ဟင္ပစ္ လက္နက္အေျမာက္အမ်ားကို ရ႐ွိခဲ့ၿပီးဒုံးပ်ံႏွင့္ပစ္မွတ္ကိုထငိ႐ွားေစေသာ စေကာ္ပီယြန္ေရဒါ.၃ခုလဲပါ၀င္သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ့၊ေထာက္လွန္းေရးအၾကံဥာဏ္မ်ား၊ကာကြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား၊ကိုစကၤာပူ
မွရ႐ွိခဲ့ၿပီးျမန္မာႏွငိ့စစ္ေရးမဟာမိတ္တ႐ုပ္ႏွင့္အတူအေရးႀကီးမိတ္ေဆြအျဖစ္ရပ္တည္လ်က္႐ွိသည္။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္Bilateralဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကိုထူေထာငိႏိုင္ခဲ့ၿပီးစကၤာပူကျမန္မာစစ္တပ္အတြက္တပိမေတာ္
သားမ်ားစစ္ေရးေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ျမန္မာစစ္ဖက္အရာ႐ွိမ်ားသည္SAF( singapire Armed Forces) ၏ေက်ာင္းမ်ားတြင္တက္ေရာက္ဲ့ခဲ့သည့္အျပင္ျမန္မာေလတပ္အရာ႐ွိမ်ားသ ည္စကၤာပူတြင္သင္တန္းတက္ခဲ့ၾကၿပီးၿမန္မာ့ေလထီးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုလဲသင္တန္းေပးခဲ့သ ည့္ဟုဆိုသည္အေျမာက္တပ္မ်ားကိုပါေလ့က်င့္သင္တနိးေပးခဲ့သည့္အျပင္္၊SAFမ်ားကိုယ္
တိုင္ျမန္မာ့နယ္ေျမထဲတြင္အေျမာက္ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္စစ္ေရးအေတြ႔အၾကဳံႀကီးမားၾကသည္ဟုဆိုသည္။
လ့လာသူမ်ားကစကၤာပူAir Forceမွေဖၚကာ.၅၀ႏွင့္C.130မ်ားပုံမွန္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး Navigational trainingႏွင့္လ်ိႈ့၀ွက္ေထာက္ လွမ္းေရးသတင္းအခ်က္အလက္စုျခင္း
Intelligence Collection မ်ားပုံမွန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။စကၤာပူကုမၼဏီတခုကတပ္မေတာ္အတြက္သတင္းနည္း့ပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး
ဌာန၏ကြန္ျပဴတာမ်ားကိုတပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီးကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန Regional Military Command 12ခု၏အခ်က္အလက္ဆက္သြယ္မႈ့မ်ားကိုအဆင့္ျမႇင္တင္ေပးခဲ့သည္၊ထို႔ျပင္စကၤာပူသည္ျမန္မာအတြက္ Directorate of Defence Service Intelligence(DDSI)မ်ားေပးသြင္းရာအရင္းအျမစ္ျဖစ္သလို Directorate of Defence Service Computerဌာနလက္ေအာက္တြင္ Ministary ´s Cyber War Center ကိုဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိေသာင္းက်မ္းသူအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ ဆက္သြယ္မႈ့မွန္သမ်ွကိုေထာက္လွမ္းသိ႐ွိႏိုင္သည့္စက္ကရိယာမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားေလသည္။စကၤာပူ
သည္ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ေ႐ွးက်၍ေခတ္မမွီေတာ့ေသာ စနစ္မ်ားကိုေျပာင္းျပန္လွန္ေပးခဲ့ၿပီးယင္းက႑သည္စကၤာပူပညာ႐ွင္မ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္ေသာနယ္ပယ္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည့္အခ်ိန္တြင္ ေခတ္မွီတပ္မေတာ္တရပ္အျဖစ္တည္႐ွိေနေရးအတြက္မိမိတ္ို႔လက္ထက္တြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ့မ်ားကိုစနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္မွာထင္႐ွားသည္။တပ္မေတာ္အစိုးရ
လက္ထက္တြင္တပ္မေတာ္ေခတ္မွီေစရန္လ်ိႈ၀ွက္ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ့မ်ားကို
သိုသိုသိပ္သိပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။စကၤာပူသည္ဂ်ာမန္ဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီ၏ေနရာတြင္အစား၀င္ယူခဲ့
သည္ဟုသုံးသပ္ႏိုင္သည္၊၁၉၉၇ခုႏွစ္အထိအေသးစားလက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုျမန္မာျပည္တြင္းေပး
ပို႔ႏိုင္႐ုံမ်ွမကစကၤာပူႏိုင္ငံပိုင္ Chartered Industries of Singaporeသည္အစၥေရးႏိုင္ငံမွအတိုင္ပင္ခံပညာ႐ွင္မ်ား Consultants မ်ားအကူအညီျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္အသင့္ျဖစ္ေနေသာလက္နက္စက္႐ုံတ႐ုံကိုစကၤာပူတြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးထိုစက္႐ုံမွ 37.mm Calibreလက္နက္ႏွင့္ခဲယမ္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္စမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔စက္႐ုံလိုက္လႊဲေျပာင္းေပး
ခဲ့သည္။ထိုModularတည္ေဆာက္မႈ့သည္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အနာဂတ္တြင္လက္နက္တိုးခ်ဲ့ထုတ္လုပ္ႏိုင္
ရန္မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ေမၿမိဳ႕အထြက္ Defence Services Insitute of Technologyသို႔လဲစကၤာပူႏိုင္ငံမွစက္ကရိယာမ်ားတက္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီးမ်ိဳးဆက္သစ္ခဲယမ္း
ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားေမြးထုတ္ရန္စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။
သို႔ရာတြင္စကၤာပူသည္လဲျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္လ်ိႈ့၀ွက္ဆက္သြယ္ေနမႈ့မ်ားအေပၚ
အေနာက္အုပ္စု၏ေ၀ဖန္မႈ့မွမလြတ္ခဲ့ေပ၊သို႔ရာတြင္စကၤာပူသည္ျမန္မာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား
ကိုဆပ္ဆပ္ထိမခံတုံ႔ျပန္တတ္ၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္စစ္ေရးက႑တြင္လ်ွင္ျမန္စြာအင္အားႀကီးမားလာေနၿပီး
စစ္သည္တသိန္း႐ွစ္ေသာင္းေက်ာ္မွယခုအခါအင္အားေလးသိန္းေက်ာ္႐ွိၿပီးခိုင္
မာေသာစစ္သည္အင္အားငါးသိန္းအထိတိုးျမႇင့္ေရးရည္ရြယ္ထားသည့္အျပင္စစ္ေလယာဥ္အစီး၁၄၀ေက်ာ္ေရ
တပ္စစ္ေရယာဥ္၃၀ေက်ာ္ေျမာက္မ်ားစြာေသာတင့္ကား၊သံခ်ပ္ကာကားမ်ား Multiple launch ေရာ့ကက္မ်ားအေျမာက္ႀကီးမ်ားကိုကိုယ္တိုင္လဲထုတ္လုပ္ႏိုင္လာသလိုအေျမာက္မ်ားတိုးျမင့္ပိုင္
ဆိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မွာလြယ္ကူေသာကိစၥမဟုတ္ေပ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက အဘေတြခိုးတယ္ခိုးတယ္ႏွင့္ရမ္းႀကိတ္ေနသည့္အခ်ိန္မွာပင္ ၾကည္းေရေလအခန္းက႑ႀကီး၃ရပ္ကိုအဆင့္ျမင့္ျမင့္တည္ေဆာက္ႏိုင္လာသည္၊
စကၤာပူနည္းတူတ႐ုပ္တ္ိုကလဲျမန္မာႏွင့္စစ္ေရးပူးေပါင္းမႈ့ကိုအဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္လာသည္။

စကၤာပူသည္ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာပတ္၀န္းက်င္အေနအထားအရ အေ႐ွ့ေတာင္အာ႐ွတြင္အေရးပါေသာႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာမည္ကိုအျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ႀကိဳတင္တြက္
ဆထားဟန္႐ွိသည္။ယခုအခါအေ႐ွ့ေတာင္အာ႐ွတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္စစ္အင္အားႀကီးမားလာေနၿပီးအ
သစ္တပ္ဆင္ထားသည့္ေမာ္ဒန္လက္နင္စနစ္မ်ားေၾကာင့္ေဒသတြင္းႀကီးမားေသာကာကြယ္ေရးအခန္းက႑
မွာပါ၀င္လာႏိုင္ဖြယ္ရာ႐ွိေနသည္၊

စကၤာပူတပ္မေတာ္သည္ေဒသအတြင္းအလြန္ေခတ္မွီအားေကာင္းေသာစစ္တပ္တခုကိုပိုင္
ဆိုင္ထားရာႏိုင္ငံပိုင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္လည္း႐ွဴပ္ေထြးလွသည္ စကၤာပူသည္တ႐ုပ္အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊စစ္ေရးတြင္ျမန္မာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ့မ်ား
အေပၚေစာင့္ၾကည့္လ်ွက္႐ွိၿပီးရန္ကုန္အစိုးရအားတ႐ုပ္ရင္ခြင္အတြင္းေရာက္ဂွိမသြားေစလိုေပ.စကၤာ
ပူႏွင့္ျမန္မာအၾကားျပသနာတစုံတရာမ႐ွိသလိုအေနာက္ဂ်ာမဏီကဲ့သို႔ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္႔ျပည္
တြင္းႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားလည္းမ႐ွိေပ၊ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏွင့္စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ့ကို
အိေျနၵရရေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ျမန္မာသည္အေ႐ွ့ေတာင္အာ႐ွ၏စစ္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတႏိုင္
ငံျဖစ္လာလိမ့္မည္ကိုစကၤာပူကႀကိဳတင္ေမ်ွာ္ေတြးထားသည္။ထို႔ေၾကာင့္အာစီယံအ
တြင္းျမန္မာအား၄င္း၏ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ဆက္သြယ္ထား႐ွိလိုဟန္႐ွိသည္။
 
အစၥေရးႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ

၁၉၈၈ခုႏွစ္ န၀တတည္ေထာင္ခ်ိန္မွစတင္ကာ အေ႐ွ့ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းေကာ
လာဟလတခုမွာတဲလဗစ္အစိုးရသည္ရန္ကုန္အစိုးရႏွင့္ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟူေသာ
သတင္းပင္ျဖစ္သည္။ရန္ကုန္ဘန္ေကာက္ႏွင့္စကၤာပူ႐ွိအစၥေရးသံတမန္မ်ားအရာ႐ွိမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းဆိုေနေသာ္လည္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္လက္နက္မ်ားေခတ္မွီတိုးတက္ေရးအတြက္အနီးကပ္
ပါ၀င္ေနသည္ဆိုေသာအစီရင္ခံစာမ်ားကမၻာ့သတင္းမ်ားတြင္အဆက္မျပတ္ရ႐ွ္ိေနသည္။

ဆက္ႏြယ္မႈ့သမိုင္းေၾကာင္း
ဦးႏု - မိုေရွးဒါယန္း
 
ျမန္မာႏွင့္အစၥေရးတို႔သည္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီဘ၀မွလြတ္ေျမာက္လာသူခ်င္းတူညီၿပီး တဲလဗစ္အစိုးရသည္ကမၻာ့အေရးတြင္ဘက္မလိုက္ေရး Non.alignedသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္လဲႏွစ္ႏိုင္ငံတူညီသည္။အစၥေရးႏိုင္ငံထူေထာင္ကာ
စတြင္အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၏၀ိုင္းပတ္ဆန္႔က်င္ေနမႈ့မ်ားေၾကာင့္ ယူအမ္လိုကမၻာ့စင္ျမင့္တြင္သံတမံေရးအရ အစၥေရးကိုေထာက္ခံမည့္မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားမ႐ွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီးမိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားရႏိုင္ပါမည္လားဟု
အစၥေရးတ္ို႔သံသယျဖစ္ေနစဥ္မွာပင္ အေ႐ွ့ေတာင္အာ႐ွမွျမန္မာႏိုင္ငံသည္၁၉၄၉ခုဒီဇဘၤာ.၇ရက္ေန႔တြင္
တည္ေထာင္ခဲ့ေသာအစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္သစ္အားအာ႐ွမွပထမဆုံးအသိ
အမွတ္ျပဳေသာႏိုင္ငံမွာျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

၁၉၅၃ခုႏွစ္တြင္သံတမံဆက္ဆံေရးကိုထူေထာင္ခဲ့ၿပီးအစၥေရးႏိုင္ငံသည္ယင္းအခ်က္ကိုအလြန္တန္ဖိုးထားခဲ့
သည္။မိတ္ဖက္သံတမံဆက္ဆံေရးအားနည္းေနေသးသည့္အစၥေရးႏိုင္ငံကို ၁၉၅၅ခုႏွစ္တြင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုအလည္အပတ္သြားေရာက္ခဲ့သည္၊ပထမဆုံးေသာႏိုင္ငံျခား
တိုင္းျပည္တစ္ၿပည္မွ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တေယာက္ကအစၥေရးႏိုင္ငံကို
အသိအမွတ္ျပဳကာပထမဆုံးလာေရာက္လည္ပတ္သည့္၀န္ႀကီးခ်ဳပိအျဖစ္ တဲလဗီအစိုးရသည္ အလြန္တန္ဖိုးထားခဲ့သည္။ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ျမန္မာႏွင့္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္
စာခ်ဳပ္အေျမာက္အမ်ားလက္မွတ္ထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ၿမန္မာသည္အစၥေရးထံမွစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာအေျမာက္အမ်ားရ႐ွိခဲ့သလိုအဆင့္ျမင္လယ္ယာစနစ္မ်ား
ကိုနည္းယူကာျမန္မာတြင္သမ၀ါယမဘုံလယ္ယာေျမစနစ္မ်ားစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၅၄တြင္ေတာ့တပ္မေတာ္မစ္႐ွင္တခုသည္အစၥေရးသို႔သြားေရာက္ကာကာကြယ္ေရးႏွင့္အရံ
တပ္မ်ားဖြဲ႔စည္းပုံကိုသြားေရာက္နည္းယူေလ့လာကာၿပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာတရပ္ကိုျမန္မာျပည္တြင္
ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရာမ်ားစြာေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။အစၥေရး၏ People´s Militia ၊(ျပည္သု႔စစ္)ႏွင့္ Women´s Auxiliary Force ကိုနည္းယူကာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္မ်ားကိုတပိမေတာ္တြင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ကာကြယ္ေရးဘ႑ာေငြကိုျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ
Defence Services Institute(DSI)သည္အစၥေရးအိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ပေရာဂ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကိုေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္၊ယင္းသည္ယေန႔တပ္မေတာ္၏ကာကြယ္ေရး
ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကိုျဖည့္တင္းရန္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ဦးပိုင္၏ေ႐ွ့ဦးအစပင္ျဖစိေတာ့သည္။
၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ေတာ့အစၥေရးသည္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေလအတြက္ စပစ္ဖားယားတပတ္ရစ္တိုက္ေလယာဥ္အစီး၃၀ကိုကို လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားအင္ဂ်င္အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီးျမန္မာေလယာဥ္မႉး၆ဦးကိုအစၥေရးတြင္
သင္တန္းေပးခဲ့သည္သာမက IAFမွနည္းပညာအဖြဲ႔မ်ားကိုBAFကိုသင္တန္းေပးရန္ျမန္မာျပည္သို႔
ေစလြတ္ေပးခဲ့ေလသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ဘာမားအဲဖို႔စ္မွေလယာဥ္မႉးမ်ားကိုအစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ပိုမိုအဆင့္ျမင္ေသာေလယာဥ္မ်ားပ်ံ
သန္းမႈသင္တန္းတက္ေစခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ဗမာ့ေလ
တပ္မေတာ္သည္အဂၤလိပ္တို႔ကဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ၿပီး အစၥေရးတ္ို႔ကေလ့က်င့္သင္တန္းေပးခဲ့ေသာ တခုတည္းေသာႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ထို႔အျပင္႐ိုင္ဖယ္ေပါင္း.၅ေသာင္းကိုေရာင္းခ်ေပးခဲ့႐ုံမက တပ္မေတာ္ေထာက္လွန္းေရးပိုင္းက္ိုလဲအစၥေရးတို႔၏နာမည္ေက်ာ္ ေမာ့ဆက္ကသင္တန္းေပးသည့္အပိုင္းလဲပါ၀င္မည္ဟုယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။
ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာဆက္ဆံမႈမွာအလြန္နီးကပ္ေသာဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၁၉၅၈ခုႏွစ္တြင္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မိုေ႐ွဒါယမ္းႏွင့္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးရီွမြန္ပီရက္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္
လည္ပတ္ခဲ့ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းလဲျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ေစာင့္အစိုးရ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔၏အႀကီးအကဲအျဖစ္အစၥေ႐းသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။
၁၉၅၉ခုတြင္အစၥေရးသမၼတယက္ဇစ္ဗန္ဇီဗီသည္၄င္း၊၁၉၆၁ခုႏွစ္တြင္အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒးဗစ္ဘင္ဂူရီယံ
တို႔ျမန႔္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတိခဲ့သည္။

အစၥေရးပညာ႐ွင္တေယာက္ကေတာ့
အစၥေရးဟာျမန္မာနဲ႔မိတိေဆြဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းဟာသူ႔ရဲ႕အိမ္မက္တခုအေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး
အာရပ္ေတြရဲ႕အ၀န္းအ၀ိုင္းကိုေက်ာ္ၿပီးတတိယကမၻာ(The Third World)ရဲ႕လက္ခံမႈ့ကိုရ႐ွိျခင္းျဖစ္တယ္ လို႔ေျပာခဲ့တယ္....အဲဒီလိုသမိုင္းေၾကာင္းအရရင္းႏွီးခဲ့တဲ့အစၥေရးႏိုင္ငံဟာ၁၉၈၈ခုႏွစ္အေရးအခင္းအၿပီးမိုင္းယန္း၊မဲသေ၀ါတိုက္
ပြဲႀကီးေတြေပၚေပါက္ေနခ်ိန္မွာဘဲ ၁၉၈၉ခုျသဂုတ္လမွာဘယ္လ္ဂ်ီယမ္နဲ႔အစၥေရးခဲယမ္းမီးေက်ာက္ႏွင့္
လက္နက္ေတြတင္ေဆာင္လာတဲ့သေဘၤာႀကီး၂စီးဟာစက္ာပူ.ျမန္မာဖက္စပ္အက်ိဳး
တူလုပ္ငန္း၏အကူအညီျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္႐ွိလာခဲ့ပါတယ္။
ဘာေတးလစ္တနာကေတာ့ ဓာတ္ပုံတြင္ျမင္ရေသာပစၥည္းမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္အစၥေရးတို႔လက္ဘႏြန္ကိုတိုက္ခိုက္စဥ္က
သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာပါလက္စတိုင္းတို႔၏လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပေနသည္။လက္ဘႏြန္စစ္
ပြဲအၿပီးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္ထဲသ္ို႔ေရာက္႐ွိလာေသာလက္နက္မ်ားမွာမ်ားျပားလြန္းလွၿပီးယ
ခုလက္နက္မ်ား၏ေနာက္ဆုံးပန္းတိုင္မွာျမန္မာျပည္ျဖစ္သည္ဟုေရးသားခဲ့သည္။

၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္အေနာက္ႏိုင္ငံသံတမန္္တဦး၏အဆိုအရအစၥေရးအဖြဲ႔သည္ထိုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
လာေရာက္ကာအထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ 9.mm Uzi Submachine gun မ်ားေရာင္းခ်သို႔မဟုတ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး BA.94အမ်ိဳးအစားကိုထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ယခင္ဖရစ္၀ါနာကုမၼဏီအကူအညီျဖင့္ထုတ္လုက္ခဲ့ေသာ.7.62က်ည္သုံး
G.3.G.4မ်ားအစား.5.56mmက်ည္သုံးInfantry Assault Rifle မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္အစၥေရးမွကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအကူအညီကိုရယူခဲ့သည္။ထိုထုတ္လုပ္မႈမ်ားအနက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သုံးMA ဆီးရီး႐ိုင္ဖယ္မ်ားထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံမွာစကၤာပူမွလာေသာ္လည္း အစၥေရးတို့၏နာမည္ေက်ာ္ Uzi ႏွင့္Galil Asault ရိုင္ဖယ္ထုတ္လုပ္ေသာ Israeli Military Industries( IMI)၏ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအကူအညီျဖင့္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္မွာထင္႐ွားသည္ဟုဆိုသည္။
ထို႔အျပင္အစၥေရးေထာက္လွန္းေရး ေမာ့ဆက္ Mossad သည္ သင္တန္းမ်ား၊နည္းပညာႏွင့္အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုျမန္မာေထာက္လွန္းေရးသို႔ေပးပို႔ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္
ဟုဆိုသည္။
ထို႔ျပင္၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္အစၥေရးတို႔၏
 Elbit System အေနျဖင့္ျမန္မာတ္ို႔တ႐ုပ္ထံမွ၀ယ္ယူထားသည့္F.7ႏွင့္FT.7မ်ားကိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္
ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္၊F.7သည္ ႐ု႐ွားတ္ို႔၏မီကိုယမ္း.MIG.21ႏွင့္FT.7သည္ GAIC.JJ.7(MIG.21.Mongol.B)၏ေကာ္ပီျပင္ပပို႔သည့္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ရာ.၄င္းတို႔အတြက္BAFသည္ 350.PL.2A air to air ဒုံးက်ည္ AAMႏွင့္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာPL.5 AAM မ်ားေျမာက္မ်ားစြာရ႐ွိခဲ့သည္။သို႔ရာတြင္ ယင္းေလယာဥ္မ်ားႏွင့္A.5ေလယာဥ္မ်ားမွာBAFအတြက္
အဆင္မေျပမႈ့မ်ား႐ွိေနသည္။AAMအတြက္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ေဆာ့၀ဲလ္မ်ား
မပါ႐ွိဟုBAFဖက္မွကန္႔ကြက္မႈမ်ား႐ွိသလိုအေနာက္ပုံစံဖြဲ႔စည္းထားသည့္BAFသည္တ႐ုပ္ေလယာဥ္မ်ားအ
တြက္ Logisticႏွင့္Structureမ်ားကြာျခားသလိုအပိုပစၥည္းမ်ားအလြယ္တကူမရသည့္အခက္အခဲမ်ား႐ွိသည္။

ထို႔ျပင္F.7မွာ ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္အျဖစ္ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ေသာေလယာဥ္ျဖစ္ရာေျမျပင္တ္ိုက္ပြဲမ်ားအတြက္
အဆင္မေျပမႈ့မ်ား႐ွိသျဖင့္အစၥေရးဘက္သို႔အကူအညီေတာင္းျခင္းလဲျဖစ္ႏိုင္သည္၊ထိုေလယာဥ္၃၆စီးကို Elbit မွေန၍ ယိုေမးနီးယမ္းကုမၼဏီ Aerostar ၏Lancer ပ႐ိုဂရမ္ေအာက္တြင္Upgrade လုပ္ေပးခဲ့သည္ဟုယုံၾကည္ရၿပီး.ထိုပရိုဂရမ္ေအာက္တြင္ေလယာဥ္မ်ားအား
Elta El/M-2032 .Air to Air Missileမ်ားႏွင့္ Litening Laser Designator pods မ်ားေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ေလယာဥ္Cickpitႏွင့္ေအဗိုးနစ္စနစ္မ်ား၊ေလဆာဂိုက္ဒင့္ဗုံးမ်ားပါ၀င္မည္
ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္လည္းယခင္က၇တပ္သာ႐ွိရာမွအေျမာက္တပ္အေရအတြက္မွာ
ရာဂဏန္းထိတိုးျမင့္လာၿပီးအေျမာက္ကုမၼဏီေပါင္း၃၇ခုမွအေျမာက္မ်ားကို၀ယ္ယူခဲ့ရာ၊ၿဗိတိန္၊အေမရိကန္ႏွင့္
ယူဂိုဆလပ္၊အစၥေရး၊႐ု႐ွား၊တ႐ုပ္လုပ္အေျမာက္ႀကီးမ်ားစြာကိုပိုင္ဆ္ိုင္လာသည့္အျပင္
ကိုယ္တိုင္လဲနည္းပညာယူထုတ္လုပ္လာႏိုင္သည္။
တ႐ုပ္လုပ္၁၂၂.မမေဟာင္၀စ္ဇာအေျမာက္မ်ား၊တင့္ကားပစ္အေျမာက္မ်ား၊၅၇.မမယာဥ္တင္အေျမာက္၊
၃၇.မမတင့္ကားပစ္ႏွင့္၁၀၇.မမေရာ့ကက္ေလာင္ခ်ာမ်ား.တ႐ုပ္ျပည္ကပြဲစားလုပ္ေရာင္းသည့္ေျမာက္ကိုရီး
ယားတို႔၏20130.mm(Soviet.M.1946)မ်ားျဖင့္အင္အားႀကီးမားလာေနသည့္ျမန္မာအေျမာက္တပ္သည္။
ေခတ္မွီအေျမာက္တပ္ရင္းတခုထပ္မံဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္လက္နက္သစ္မ်ားတပ္ဆင္ရန္
အစၥေရးဘက္သို႔အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္စကၤာပူမွ Soltam 15.mm ေဟာင္၀စ္ဇာ ၁၆လက္ကို၀ယ္ယူခဲ့ၿပီးယင္းတို႔မွာအစၥေရးတပ္မေတာ္သုံးလက္နက္မ်ားျဖစ္သည္၊၄င္းလက္နက္အတြက္
ထပ္မံလိုအပ္ေသာခဲယမ္းႏွင့္ေဖာ့စ္ပါးရပ္မ်ားကို ပါကစၥတန္မွ၀ယ္ယူခဲ့သည္။တပ္မေတာ္သည္ယခင္သုံးစြဲေနေသာ၁၀၅မမအေျမာက္ႀကီးမ်ား
ထက္စြမ္းရည္ပိုမိုေသာအေျမာက္တပ္ဖြဲ႔ေပါင္းမည္မ်ွပိုင္ဆိုင္ထားသည္ကိုခန္႔မွန္းရခက္ခဲေလသည္။ထို႔အတူျမန္မာ့ေရတပ္သည္လဲအစၥေရးတို႔၏အေထာက္အပံ့မကင္းခဲ့ေျခ
မၾကာမွီကျမန္မာေနဗီမွတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာစစ္သေဘၤာႀကီး၃စီး၏မီးထိမ္းစနစ္၊အာ႐ုံခံကရိယာ
၊ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္မ်ား၊ေရေၾကာင္းထိမ္းသိမ္းမႈ့စနစ္မ်ား၊ေလေၾကာင္း
႐ွာေဖြႏိုင္ေသာေရဒါမ်ားႀကီးမားေသာဆိုနာစနစ္မ်ား 76.mm OTO Melara Compact စနစ္မ်ားမွာျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လက္နက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ဥေရာပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
ပိတ္ဆို႔ထားၾကေသာ္လည္းအီတလီမွတင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့သလိုအစၥေရးကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားကကူညီသည္ဟု
ဆိုသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚအေနာက္အုပ္စု၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္၊လူ႔အခြင့္အေရး၊ဒီမိုကေရစီအေရး၊႐ိုဟင္ဂ်ာ
အေရး၊ဂ်ီႏိုဆိုက္စသည့္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာလက္နက္ပိတ္ဆ္ို႔မႈ့မ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ၾကသည္။၄င္းတို႔လိုခ်င္သည္မွာၿမန္မာသည္ အေနာက္ျသဇာခံႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာေစေရးပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္တပ္မေတာ္သည္၊ဒုူးမေထာက္လက္မေျမႇာက္ကိုယ္လက္နက္ကိုယ္႐ွာ၊ကိုယ္
တိုင္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားမိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား၏အကူအညီ
ကိုရယူၿပီးစတန္းဒတ္အာမီအဆင့္ေရာက္ေစရန္ ႀကိဳးပန္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္႐ွိေပသည္။
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္လက္နက္ရ႐ွိေရးေဆာင္ရြက္ရာ၌ၾကမ္းတမ္းေသာ
ဆူးခင္းလမ္းေပၚေလ်ာက္ခဲ့ရေလသည္။

အခြင့္ၾကဳံပါက အစၥေရး၊စကၤာပူ၊တ႐ုပ္၊အိနၵိယ၊႐ု႐ွား၊ယူကရိန္း၊ယူဂိုဆလပ္၊ ပါကစၥတန္၊ေျမာက္ကိုရီးယား စသည့္မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား၏အကူအညီႏွင့္တပ္မေတာ္အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္မည္သို႔ေဆာင္
ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းကမၻာ့သတင္းမ်ားကိုကိုးကားေရးသားတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပအပ္ပါသည္။

 ေရးသားသူ -  ျမန္မာျပည္သား (  Star Shinester )