Sunday, November 30, 2014

MWRN ၏ Promote for Migration Workshop

၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန. က MWRN မွ စီစဥ္ေသာ Promote for Migration Workshop တစ္ခုကို Diamond Plaza ရွိ Sagawa Hall တြင္ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ ။

ထိုအခမ္းအနားသို. INGO မ်ား , NGO မ်ား ၊CBO မ်ား ၊ အလုပ္သမား အခြင္.အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ား ၊ ၿပည္ပအလုပ္သမား ေစလႊတ္ေသာ ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ. ၊ ေအဂ်င္စီ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ စုစုေပါင္း အဖြဲ. ၁၂ ခုခန္.မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင္. Media  ၁၀ ခုခန္. တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္ ။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ႒ာန မွ တာ၀န္ရွိ သူအေနၿဖင္. မူ အေရးေပၚ အစီအစဥ္ တစ္ခုေႀကာင္. တက္ေရာက္လာနိဳင္ခဲ့ၿခင္း မရွိဟု သိရပါသည္ ။ေရွးဦးစြာ MWRN ၏ နိဳင္ငံၿခားေရး အတိုင္ပင္ခံ Mr Andy Hall မွ ေရႊ.ေၿပာင္း အလုပ္သမားေရးရာ လက္ရွိ အေၿခအေနမ်ားကို မိတ္ဆက္ရွင္းလင္း ေၿပာႀကားခဲ.ၿပီး တက္ေရာက္လာႀကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း မိမိတို.အဖြဲ.အမည္ ၊ လုပ္ေဆာင္မွဳ တို.ကို မိတ္ဆက္ႀကပါသည္ ။


ထို.ေနာက္ MOEAFတြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဳး   မွ ေအဂ်င္စီ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ စတင္တည္ေထာင္ မွဳ ႏွင္. ဖြဲ.စည္းထားပံု ၊ အစိုး ႏွင္. G to G MoU ထိုးထားေသာ နိဳင္ငံမ်ား - MOEAF ႏွင္. MoU ထိုးထားေသာ နိဳင္ငံမ်ား သို. အလုပ္သမားေစလႊတ္မွဳ ႏွင္. ညွိဳ ႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ေနမွဳ အေၿခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္းေၿပာႀကားပါသည္ ။


ၿပည္ပအလုပ္သမားေစလႊတ္ေရး ေအဂ်င္စီ တစ္ခုမွ MD တစ္ဦး ၿဖစ္သူ ကိုေသာင္းထူး က အိမ္အကူ အလုပ္သမား ဆိုင္ရာ အယူအဆ ႏွင္. ၿပည္ပ အိမ္အကူလုပ္သား အေၿခအေန မ်ားကို ဆက္လက္ရွင္းလင္းေၿပာႀကားပါသည္ ။Humanitarian Organization for Migration Economics ( HOME ) S’ Pore မွ ေဒါက္တာသိန္းသန္း၀င္း မွ အိမ္အကူလုပ္သားဆိုင္ရာ စကၤာပူ ဥပေဒမ်ား ၊ စကၤာပူ ေရာက္ ၿမန္မာ အိမ္အကူ လုပ္သား ဦးေရ - အသက္ ကိုးကြယ္မွဳ - ပညာအရည္အခ်င္း  ဆိုင္ရာ စစ္တမ္း ၊ စကၤာပူ တြင္ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနရမွဳ အေၿခအေန ၊ HOME အဖြဲ. အေနၿဖင္. လိုအပ္ေသာ ကူညီ - ေစာင္.ေရွာက္ - ကာကြယ္ေပးမွုဆိုင္ရာမ်ား ၊ MOEAF ႏွင္. AEA ( S ) တို.ႀကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တြင္ ထည္.သြင္းခ်ဳပ္ဆိုရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဆြးေနြးၿပဳစုခဲ့မွဳမ်ား ၊ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၄ အတြင္း စကၤာပူ နိဳင္ငံ တြင္ အိမ္အကူဆိုင္ရာ အမွဳအခင္းမ်ား ဆန္းစစ္ေလ.လာမွဳ အေၿခအေန စသည္တို.ကို အေသးစိပ္ရွင္းလင္းေၿပာႀကားခဲ့ပါသည္ ။


MWRN ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ၿဖစ္သူ ကိုေအာင္ေက်ာ္ မွ ယိုးဒယားနိဳင္ငံ တြင္ ၿမန္မာေရႊ.ေၿပာင္း လုပ္သားမ်ား လက္ရွိ ႀကံဳေတြ.ေနရေသာ ယာယီပတ္စပို. ၊ အလုပ္လုပ္ခြင္. ကဒ္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင္. ယိုးဒယား လ၀က ဥပေဒဆိုင္ရာ လက္ငင္း အေၿခအေနမ်ား ၊ Dec 8 မွ 11 တြင္ ၂နိဳင္ငံ ေဆြးေႏြးႀကမည္. အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ား ၊ ယိုးဒယားသို. လူပို.ေပးေနေသာ ေအဂ်င္စီိမ်ား အေၿခအေနတို.ကို ရွင္းလင္းေၿပာႀကားခဲ့ပါသည္ ။


ထို.ေနာက္ MWRN ၏ ဥကၠ႒ ၿဖစ္သူ ကိုစိန္ေ႒း မွ တရုတ္နယ္စပ္သို. သြားေရာက္၍ တရုတ္နိဳင္ငံ တြင္း ၿမန္မာေရႊ.ေၿပာင္း အလုပ္သမား ေရးရာ အေၿခအေနမ်ား ေလ.လာခဲ. မွဳ ကို ရွင္းလင္းေၿပာႀကားခဲ့ႀကပါသည္ ။


ရွင္းလင္း တင္ၿပမွဳ အားလံုးတြင္ သိလိုသည္မ်ား ကိုတက္ေရာက္ႀကသူမ်ားမွ ေမးၿမန္းေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ၿပဳ လုပ္ခဲ့ႀကပါသည္ ။ထို.အၿပင္ MWRN နိဳင္ငံၿခားေရး အတိုင္ပင္ခံ ၊ ဥကၠ႒ ၊ ဒုဥကၠ႒ ႏွင္. ေအဂ်င္စီအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဳး ၂ တို.အား သတင္း႒ာန အသီးသီးတို.မွ သီးၿခားစီေတြ.ဆံုေမးၿမန္းမွဳမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ ။
ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး မွဳမ်ားအၿပီး အဖြဲ. ၂ဖြဲ. ခြဲ၍  ၿမန္မာ ေရႊ.ေၿပာင္း အလုပ္သမားမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္နိဳင္ေရး မည္သို.အရွိန္အဟုန္ၿမွင္. လုပ္ေဆာင္သင္.ေႀကာင္း ၊ ထိေရာက္ေသာ ကြန္ယက္မ်ားၿဖင္. မည္သို.ပံ.ပိုုးလုပ္ေဆာင္သင္.ေႀကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးႀကၿပီး မိမိတို.အဖြဲ.လိုက္ေတြ.ရွိ အႀကံၿပဳ ခ်က္မ်ား ၿပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ၿပကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ညေနပိုင္းတြင္ ေအာင္ၿမင္စြာ အဆံုးသတ္နိဳင္ခဲ့ပါသည္ ။

Saturday, November 29, 2014

၀ါးခယ္မ အထက ၁ ေရႊရတု ကထိန္ - ၂၀၁၄
၀ါးခယ္မၿမိဳ. အထက ၁ ၏ ရုပ္စံု မဟာဘံုကထိန္ အႀကိမ္ ၅၀ေၿမာက္ ေရႊ၇တု ကထိန္ကို ယခုနွစ္တြင္ အၿခားႏွစ္မ်ားႏွင္. မတူပဲ ၂၀၁၄ နိဳ၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန.က ထူးၿခားစည္ကားစြာ က်င္းပနိဳင္ခဲ့ပါသည္ ။

ကထိန္လွည္.လည္ရာတြင္ေရွ.ဆံုးတြင္ ပန္းဖလားကိုင္အဖြဲ. ၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႏွင္. အဖြဲ. ၊ သာသနာ.အလံကိုင္အဖြဲ. ၊ ထိုေနာက္မွ စည္ေတာ္ အက ၊ ထို.ေနာက္မွ ပုဂံ ၀န္း ၊ ထို.ေနာက္တြင္မူ နဂါးခံထားေသာကလပ္ၿဖင္. ပင္မကထိန္သကၤန္းကိုင္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအဖြဲ. ၊ ထို.ေနာက္ သကၤန္းကိုင္ တူညီ၀တ္စံု၀တ္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား ၊ ထို.ေနာက္တြင္ အၿငိမ္းစား ဆရာႀကီး /ဆရာမႀကီးမ်ား ၏ ပေဒသာပင္ႏွင္. အၿငိမ္းစား / ဆရာႀကီး / ဆရာမႀကီးမ်ား ၊ ထို.ေနာက္တြင္ ပဥၥမ တန္း ( က ) မွစ၍ ဒသမတန္း အထိ အစဥ္လိုက္ မိမိတို.အခန္းမွၿပဳလုပ္ေသာ အရုပ္ ၊ မိမိတို.အတန္းသူ/အတန္းသား မ်ား ၊ မိမိတို.အခန္းမွစီစဥ္ေသာေဖ်ာ္ေၿဖေရး အစီအစဥ္မ်ား ကို တစ္ခန္းခ်င္းစီ စီစဥ္ၿပီးထို.ေနာက္မွ ႏွစ္အလိုက္ ေက်ာင္းသား/သူေဟာင္မ်ား ၏ ပေဒသာပင္မ်ားႏွင္. ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား အစဥ္လိုက္လွည္.လည္ႀကပါသည္ ။

လွည္.လည္ရာတြင္ ေက်ာင္းမွေန၍ၿမဴရံုးလမ္း ၊ထို.ေနာက္ခန္းမေဘးမွကမ္းနားလမ္းသို.ဆင္းၿပီး ကမ္းနားလမ္းအတိုင္း ဆက္လက္ထြက္ခြာကာ BOC ေထာင္.မွ အကင္စုလမ္းအတိုင္းေစ်းဘက္တက္ၿပီး ေစ်းလမ္းအတိုင္း ေစ်းဂံုးတံတား ၊ ထိုမွကမ္းနားဘက္ဆင္းကာ ဦးေမာင္ႀကီးလမ္းမွၿမသိန္းတန္ဘုရားလမ္းသို.၀င္ၿပီး ၿမသိန္းတန္ဘုရားၿပီးေနာက္ၿမဴရံုးလမ္း ဘက္ၿပန္တက္ကာ ၿမဴရံုးလမ္းအတိုင္း ဘုရားႀကီးေရွ.အထိ ၊ ထိုမွဘုရားႀကီးလမ္းအတိုင္း မဂၤလာ၀င္းေထာင္. ၊ ထိုမွပတၱၿမားရံုလမ္း ၊ ထိုမွခန္းမေဘးအထိသြားၿပီး ကမ္းနားဘက္ၿပန္ဆင္းကာ ကမ္းနားလမ္းအတိုင္း သံႀကိဳးတိုင္ ၊ ထိုမွၿပည္.ၿဖိဳးေ၀ေထာင္. ၊ ထိုမွၿမဴရံုးလမ္းအတိုင္း ေက်ာင္းဆီၿပန္အေရာက္ လွည္.လည္ခဲ့ႀကၿခင္းၿဖစ္သည္ ။

လွည္.လည္ေသာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အုန္းေကာက္ညွင္း ၊ ေရခဲေခ်ာင္း ၊ အေအး ၊ ေရဘူး အပါအ၀င္မုန္.မ်ား လွဳဒါန္းခဲ့ႀကၿပီး လွည္.လည္ရာတြင္ လူဦးေရ ၁၅၀၀ မွ ၂၀၀၀ ႀကားပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္ ။ ပေဒသာပင္ စုစုေပါင္း ၇၅ ပင္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူေလးမ်ား ပေဒသာပင္တန္ဘိုး စုစုေပါင္းမွာ ၅၈၀၂၈၆၀ က်ပ္ ၿဖစ္၍ ဆရာႀကီး /ဆရာမႀကီးမ်ားႏွင္. ေက်ာင္းသား /သူေဟာင္းတို. ၏ ပေဒသာပင္ ၄၃ ပင္ အတြက္ ေကာ္မတီမွ လွဳဒါန္းေငြ ၂၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ ၊ ေက်ာင္းသား/သူေဟာင္းမ်ား၏ ႏွစ္အလိုက္ ထပ္မံလွဳဒါန္းမွဳ ( ခန္.မွန္း ၂၀၀၀၀၀၀ က်ပ္ ) စုစုေပါင္း ပေဒသာပင္အားလံုး၏ခန္.မွန္းတန္ဘိုး သိန္း ၁၀၀ ခန္.ရွိခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္ ။

ေ၇ႊရတုကထိန္ ပီသစြာပင္ အထူးစည္ကားခဲ့ၿပီး လမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္ေစာင္.ႀကည္.ႀကေသာ ၿမိဳ.သူ/သားမ်ားလည္း ၿပည္.နွက္ေနခဲ့ပါသည္ ။ ကထိန္လွည္.လည္ေသာ ေ၇ွ.ဆံုးမွ အလံကိုင္အဖြဲ.က လမ္းမႀကီးအတိုင္း ေလွက်င္းဘက္မွၿပန္ထြက္လာရာ တံတားေအာက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ကထိန္ေနာက္ဆံုးတန္းက ကမ္းနားလမ္း တံတားေအာက္တြင္သာရွိေသးၿပီး ၿမသိန္းတန္ဘုရားလမ္း ႏွင္. ၿမဴရံုးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လူအၿပည္.ၿဖစ္ေနခဲ့ပါသည္ ။

ယခုႏွစ္တြင္မူ အၿငိမ္းစား ဆရာႀကီး/ဆရာမႀကီးမ်ား ႏွင္.ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား ၏ ပေဒသာပင္မ်ားႏွင္. ပုဂံ၀န္းကဲ့သို.ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ၿဖည္.စြက္ပါ၀င္ခဲ့ေသာေႀကာင္. ပိုမိုစည္ကားခဲ့ပါသည္ ။


 
ဆက္စပ္ႀကည္.ရွဳရန္ မ်ား

* တပ္ဦးကခ်ီ စည္ေလသည္. ေရႊရတု ( ဓါတ္ပံုမ်ား )

* ဆန္းသစ္တဲ့ အစဥ္အလာ ထ ၁ ရဲ. ရုပ္စံု မဟာဘံု ကထိန္( ဓါတ္ပံုမ်ား )

* ေရႊရတု ပြဲမို. ေက်ာင္းသားေဟာင္းတို.လည္း ၀င္ႏြဲေပ်ာ္( ဓါတ္ပံုမ်ား )

* Eagle- Eye View to Golden Jubliee ဓါတ္ပံုမ်ား

* Back Reached ဓါတ္ပံုမ်ား

* ေရႊရတု ရုပ္စံုကထိန္ ႏွင္.အတူ၂၀၁၄ နို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန.က က်င္းပေသာ မည္သည္.ႏွစ္ မည္သည္.အထက ၁ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမဆိုပါ၀င္ဆင္ႏြဲနိဳင္ေသာ အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲအား Sky Net Up to Date မွ ထုတ္လႊင္.ပံု ( အပိုင္း- ၁ ) Video File
* အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲအား SkyNet Up to Date မွ ထုတ္လႊင္.ပံု ( အပိုင္း - ၂ ) Video File
ေရႊရတု ရုပ္စံုကထိန္၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန.မနက္ လွည္.လည္မွဳကို Sky Net Up to Date မွထုတ္လႊင္.သြားပံု Video File

Friday, November 28, 2014

၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ ပို.ေဆာင္မွဳ

၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ အသင္း ( ရန္ကုန္ ) ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နာယက ၿဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဳးႀကီး အံ.ေက်ာ္ ( ၿငိမ္း ) မိသားစုမွ လွဳဒါန္းထားေသာ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ကို အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ ေစာင္.ေရွာက္ေရး ႏွင္. ပို.ေဆာင္ေရး အဖြဲ. တစ္ခု တည္ေထာင္ကာ ၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ အသင္း ( ရန္ကုန္ ) ၏ ႀကီးႀကပ္မွဳ ညဖင္. စီမံလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္ ။


၁၀ - ၆ - ၂၀၁၄ မွ ၃၁ - ၁၀ - ၂၀၁၄ အထိ ၀ါးခယ္မ မွ ေညာင္တုန္းသို. လူနာ ( ၁ ) ဦး ၊ ၀ါးခယ္မ မွ ေၿမာင္းၿမ သို. လူနာဂ(  ၁၄ )  ဦး ၊ ၀ါးခယ္မ မွ ရန္ကုန္ သို. လူနာ ( ၅၅ ) ဦး  ၿဖင္. ၅ လ ခန္. နီးပါးတြင္ အေရးေပၚ လူနာ ၇၀  .ကို ပို.ေဆာင္ေပးနိဳင္ခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါသည္ ။ အေရးေပၚ လူနာ ပို.ေဆာင္ေပးေနရာတြင္ အားလံုးကို အခမဲ့ ပို.ေဆာင္ေပးလိုႀကေသာ္လည္း ေရရွည္ ရပ္တည္နိဳင္ေသာ အဖြဲ.အစည္း တစ္ရပ္ၿဖစ္ေစ၇န္ အတြက္ ခ်ိဳ.တဲ့ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို အခမဲ့ ပို.ေဆာင္ေပးေသာ္လည္း ေငြေႀကးအေၿခအေနအရ ကူညီပံ.ပိုးနိဳင္သူမ်ားကိုမူ သင္.ေတာ္ေသာ ေစ်းႏွံဳး တစ္ခု သတ္မွတ္ပို.ေဆာင္ေပးေနရပါသည္ ။ ဥပမာ ရန္ကုန္သို. လူနာတစ္ေခါက္ပို.လွ်င္ ကုန္က်စ၇ိတ္ ၅၅၀၀၀ ႏွင္. ၀န္းက်င္ ကုန္က်တတ္ေသာ္လည္း ( ထိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဆီေစ်းအေပၚတြင္လည္း တည္မွိေနတတ္ပါသည္ ) မွ်ေ၀က်ခံနိဳင္သူမ်ားကို ၅၀၀၀၀ က်ပ္ၿဖင္.သာ ေကာက္ခံပို.ေဆာင္ေပးေနၿပီး ေၿမာင္းၿမသို.ပို.လွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္သာေကာက္ခံပါသည္ ။   ကား၏ၿပဳၿပင္ ထိမ္းသိမ္းစ၇ိတ္ အားလံုး ႏွင္. လိုအပ္ကုန္က်ေငြမ်ားကိုမူ အလွဳရွင္မ်ား၏ လွဳဒါန္းမွဳ မ်ားၿဖင္. လည္ပတ္သံုးစြဲေနၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္ ။သူတစ္ပါးတို.၏ အသက္အတြက္အေ၇းေပၚ ကူညီမွဳ ကို ေစတနာအၿပည္. ၀ိုင္း၀န္းပံ.ပိုးလွဳဒါန္းထားသူမ်ားမွာ


1.    ကိုမ်ိဳးေအာင္ - ကိုေက်ာ္စြာ၀င္း               ၅၀၀၀၀၀

2.    ကိုဆင္ေပါက္                                             ၅၀၀၀၀၀

3.    ကိုေဇာ္ညြန္. - မတင္တင္ႏြယ္ ( ခရမ္း )             ၅၀၀၀၀၀

4.    ဦးေက်ာ္၀င္း - ( ညီမ ) ေဒါက္တာေအးေအးၿမင္.   ၅၀၀၀၀၀

5.    Five Brothers Group ( ဦးစိန္ေရႊ ၏ သားမ်ား )   ၅၀၀၀၀၀

6.    ကိုယဥ္စိန္ ( ၿမိဳ.မ / ေခာတ္သစ္ )                     ၅၀၀၀၀၀

7.    ဦးခၽြန္စိန္ ( ရည္ ) ေဒၚညြန္.ရင္                         ၅၀၀၀၀၀

8.    ကိုေအာင္ႀကီး                                              ၃၀၀၀၀၀

9.    ေဒၚအုန္းရီ ( စိန္စတိုး )                                  ၂၀၀၀၀၀

10. ေဒါက္တာသက္ရွည္ မိသားစု                           ၂၀၀၀၀၀

11. ေမတၱာမြန္                                                  ၂၀၀၀၀၀

12. ကိုစန္းလြင္ မိသားစု                                      ၂၀၀၀၀၀

13. ဦးစံရွင္ မိသားစု                                           ၂၀၀၀၀၀

14. ဦးေက်ာ္သန္း                                               ၂၀၀၀၀၀

15. ကို၀င္းေနာင္ ( ကူကူး)                                   ၂၀၀၀၀၀

16. ကိုစိုးလင္းထြန္း                                            ၂၀၀၀၀၀

17. Sim Card ထုတ္သူမ်ား                                  ၁၈၁၀၀၀

18. ဆရာမ ေဒၚအမာလြင္                                    ၁၀၀၀၀၀

19. ကိုသန္.ဇင္ ( သစ္စက္ )                                 ၁၀၀၀၀၀

20. ကိုဖိုးေအာင္                                                ၁၀၀၀၀၀

21. ကိုထြန္းရီ                                                    ၁၀၀၀၀၀

22. ကိုထြန္းထြန္း                                               ၁၀၀၀၀၀

23. ကိုစိုးသီဟ                                                  ၁၀၀၀၀၀

24. ကိုတင္ေမာင္ေထြး                                         ၁၀၀၀၀၀

25. ကိုေဇာ္မင္း ( ေရယာဥ္ )                                  ၁၀၀၀၀၀

26. ေဒၚသန္းသန္းေအး ( ေမာင္ ) တင္မ်ိဳးေအာင္ထြန္း   ၁၀၀၀၀၀

27. ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း ( AVA )                               ၁၀၀၀၀၀

28. ကိုသန္းနိဳင္ထြန္း                                            ၁၀၀၀၀၀

29. ကိုတက္တိုး                                                  ၁၀၀၀၀၀

30. ကိုေမာင္ပု - မမီးမီး                                         ၁၀၀၀၀၀

31. ပ်ဥ္းမကြင္းေက်းရြာ                                          ၅၄၀၀၀

32. ကလေက်းရြာ                                                ၅၀၀၀၀

33. ကိုလွၿဖိဳး                                                       ၅၀၀၀၀

34. ကိုမ်ိဳးညြန္.                                                     ၅၀၀၀၀

35. ကိုသန္.ဇင္                                                     ၅၀၀၀၀

36. ကိုလွသန္း                                                      ၅၀၀၀၀

37. ကိုစိုး၀င္းၿမင္.                                                   ၅၀၀၀၀

38. ကိုေဇာ္နိဳင္                                                       ၅၀၀၀၀

39. ဦးသိန္းထြန္း ( သစ္ / ၀ါး / ဓနိ )                            ၅၀၀၀၀

40. မိုးမခ အုတ္က်င္းေက်းရြာ                                    ၅၀၀၀၀

41. ေညာင္ငူေက်းရြာ                                               ၅၀၀၀၀

42. အူကၽြန္းေက်းရြာ                                                ၃၂၀၀၀

43. ကိုေရခဲ                                                           ၃၀၀၀၀

44. ကိုဂ်လား                                                         ၃၀၀၀၀

45. ဂန္ေခ်ာင္းေက်းရြာ                                              ၃၀၀၀၀

46. ဗန္းေမာ္ေက်းရြာ                                               ၂၅၀၀၀

47. ကိုထြန္းေဇာ္                                                    ၂၀၀၀၀

48. ကိုၿဖိဳးေလး                                                       ၁၂၀၀၀

49. က်ံဳလတာ၀ ေက်းရြာ                                          ၁၀၀၀၀

50. လမ္းသမိုင္ရြာေလး                                             ၁၀၀၀၀

51. ကိုေအာင္စိုးမိုး                                                    ၅၀၀၀

52. ကိုေဇာ္ေဇာ္                                                        ၅၀၀၀     တို.ၿဖစ္ပါသည္ ။

၂၀၁၄ ခုနွစ္ ၁၀ လပိုင္းအထိ သံုးစြဲ ခဲ့ရေငြေပါင္း  ၁ , ၂၂၀ , ၁၀၀ က်ပ္ ၿဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္ ။ လက္ရွိ လွဳဒါန္းထားေငြ စုစုေပါင္းမွာ ၇၆ , ၄၄၀၀၀ ၿဖစ္ၿပီး  ၃၁ ရက္ ၁၀ လ ၂၀၁၄ အထိ ( တစ္ေခါက္ခ်င္းစိုက္ရေငြ ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ၿပဳၿပင္ထိမ္းသိမ္းစရိတ္အပါအ၀င္ ) စုစုေပါင္း ကုန္က်စ၇ိတ္ ၁၂ , ၂၀၁၀၀ ၿဖစ္သၿဖင္. လက္က်န္ေငြ မွာ ၆၄ , ၂၃၉၀၀ က်ပ္ၿဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္ ။

အေရးေပၚ အေၿခအေနမ်ားေႀကာင္. ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ၿဖစ္ေစ ၊ သူတစ္ပါးတို.၏ အသက္ကို ကယ္တင္ရာတြင္ မိမိတတ္နိဳင္သည္.ဘက္မွ ပူးေပါင္းကူညီလိုလွ်င္ၿဖစ္ေစ ၊ ခ်ိဳ.တဲ့သူမ်ားအား ေရရွည္ အခမဲ့ ပို.ေဆာင္ေပးနိဳင္၇န္အတြက္ တတ္အားသမွ် လွဳဒါန္းလိုလွ်င္ၿဖစ္ေစ ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို. ဆက္သြယ္နိဳင္ပါေႀကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္ ။ လူနာတင္ကားကိုမူ ၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ အသင္း ရံုးခြဲ - ၿမဴရံုးလမ္း - စာေရးကုန္းရပ္ကြက္ - ၀ါးခယ္မၿမိဳ.တြင္ အေၿခၿပဳ ထားရွိ ကူညီလွ်က္ ရွိပါသည္ ။

Dr သက္ရွည္ -   ၀၉၈၆၀၀၃၇၂
ကိုထြန္းရီ  -  ၀၉၄၂၂၅၅၀၂၂၂


ဆက္စပ္ႀကည္.ရွဳရန္