Friday, July 8, 2016

၀ါးခယ္မၿမိဳ.၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္အသင္းႏွင့္ သခင္သိန္းေဖ 
၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ အသင္းအမွဳေဆာင္မ်ား ႏွင္. သခင္သိန္းေဖ

၁။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဝါးခယ္မနယ္သားမ်ား အေတာ္အတန္ေရာက္ရွိအေျခခ်ေနထိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ ရဲမင္းႀကီး၊ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္၊ ကုန္သည္မ်ားလည္း ရွိလာၿပီျဖစ္သျဖင့္၊ ၿမိဳ႕သားမ်ား မၾကာခဏဆုံေတြ႕ၾကရာမွ ရန္ကုန္ေရာက္ ဝါးခယ္မနယ္သားမ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္ အသင္းတစ္သင္းဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကၿပီး " ရန္ကုန္ေရာက္ ဝါးခယ္မအသင္း "ဟူ၍ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ပါသည္။
၂။ ပထမဆုံး အသင္းဥကၠ႒အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ပထမဆုံးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးထြန္းတင္ကအစျပဳၿပီး သစ္ေတာမင္းႀကီးခ်ဳပ္ စည္သူဦးမွန္၊ ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဦးတင္၊ ရဲမင္းႀကီး ဦးေက်ာ္စိန္႔တို႔ တာဝန္ယူခဲ႔ၾကပါသည္။ အသင္းဖြဲ႕စည္းရန္စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္စဥ္ကပင္ ဝါးခယ္မႏြယ္ဖြားလူငယ္တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ သခင္သိန္းေဖလည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္၊ တစ္ခ်ိန္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အသင္းယိုင္လာသျဖင့္ သခင္ၾကင္ႏွင့္အတူ သခင္သိန္းေဖ၊ ကိုသိန္းေမာင္၊ ကိုေအာင္ခိုင္၊ ကိုစိန္ျမ စသည္႕လူငယ္မ်ားက အသင္းကိုျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ႔ၾကရသည္။
 ၃။ ၁၉၇၀ ျပည္႕ႏွစ္တြင္ သခင္သိန္းေဖသည္ ( ၅ )ဦးေျမာက္ ဥကၠ႒ျဖစ္လာပါသည္။ " ရန္ကုန္ေရာက္ ဝါးခယ္မအသင္း "ကိုဖြဲ႕စည္းစဥ္က ဝါးခယ္မၿမိဳ႕ေပၚေနခဲ႔ေသာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသာ အမ်ားစုပါဝင္ေနရာက ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံးမွေရာက္လာသည္႕ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ဖြားအားလုံး လႊမ္းျခဳံ၍ပါဝင္လာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အသင္း၏အမည္ကို " ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္အသင္း "ဟု ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္အတူ အသင္း၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကိုလည္း ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ႔သည္။

အသင္းစတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ-
က။ အသင္းဝင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမွဳရွိၾက၍ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ဆက္ဆံမွဳကို တိုးတက္ရရွိေစရန္
ခ။ အသင္းဝင္အခ်င္းခ်င္း အစစအရာရာ ႐ိုင္းပင္းကူညီၾကရန္
ဂ။ ဘာသာေရး၊ နာေရးႏွင့္ လူမွဳေရးတို႔တြင္ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ စြမ္းအားရွိသမွ် ဝိုင္းဝန္းကူညီႏိုင္ၾကရန္
ဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ( ၃ )ရပ္အျပင္၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပံ႔ပိုးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အသစ္တစ္ခုကို ထပ္မံျဖည္႕သြင္းေပးခဲ႔သည္-
ဃ။ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အားေပးကူညီရန္။
ထို႔ျပင္ " ပညာ၊ က်န္းမာ၊ သာယာ " ဆိုေသာ အသင္း၏ေဆာင္ပုဒ္ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ႔ၿပီး အသင္းတံဆိပ္ကို ဝါ၊ စိမ္း၊ နီ အေရာင္ေနာက္ခံျဖင့္ တီထြင္ခဲ႔ရာ ႏွစ္ ( ၇၀ )ၾကာယေန႔တိုင္ ေခတ္ႏွင့္အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘဘ၏ ညဏ္အေမွ်ာ္အျမင္ႏွင့္ ေခတ္ေရွ႕ေျပးမွဳကို အသင္းသားမ်ားက ဂုဏ္ယူ ေက်းဇူးတင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

၄။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အသင္းအမွဳေဆာင္ (ယခု နာယကႀကီး) ေဒၚခင္ျမင့္၏ အသင္းတိုက္ေနရာ သီးျခားရွိသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ စဥ္႕အိုးတန္းလမ္း၊ အမွတ္ (၁၂)ပထမထပ္ကို ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူ၍ အသင္းတိုက္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕မွ သေဘၤာျဖင့္ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္၊ အလုပ္ကိစၥ၊ ေဆးကုစသည္ျဖင့္လာၾကသူမ်ား တည္းခိုရန္စီစဥ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။၅။ အသင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္(၄)အရ ၿမိဳ႕နယ္ဖြား ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အားေပးကူညီရာတြင္ ယခင္က အမွဳေဆာင္ (သို႔မဟုတ္) အသင္းသားတစ္ဦးဦးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပါင္းစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ကို အဆင္ေျပသလို ဆႏၵျပဳ ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ရာက အသင္းဥကၠ႒ သခင္သိန္းေဖက ၁၉၈၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံ႔ဂုဏ္ရည္ဘြဲ႕(ပထမဆင့္) ခ်ီးျမႇင့္ခံရသျဖင့္ ရရွိေငြ(၃၀,၀၀၀) က်ပ္ကို မိမိျဖည္႕စြက္ေငြ(၂၀,၀၀၀)ေပါင္း (၅၀,၀၀၀)က်ပ္အား အသင္းသို႔ ပညာေရးရန္ပုံေငြအျဖစ္ မတည္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။ အသင္းသားႏွင့္အမွဳေဆာင္မ်ား၏ ထပ္မံလွဴဒါန္းေငြမ်ားပါေပါင္းစပ္၍ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံၿပီး အသင္း၏ တကၠသိိုလ္ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအစီအစဥ္ စတင္ခဲ႔ပါသည္။

၆။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ အသင္း၏ ( ၁၁ )ဦးေျမာက္ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ ဦးအံ႔ေက်ာ္လက္ထက္တြင္ ယခင္ရွိၿပီးေသာ ရံပုံေငြအေျခအေနအရ တကၠသိုလ္ေပၚမူတည္၍ ၃,၀၀၀ - ၅,၀၀၀ က်ပ္ႏွဳန္းေပးေနရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကုန္ေစ်းႏွဳံးႀကီးျမင့္ျခငိးႏွင့္ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမွဳတို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုေထာက္ပံ႔ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ရပါသည္။ ၎၏မိသားစုက ၅၅၅ သိန္းမတည္ၿပီး အျခားအလွဴရွင္မ်ားထပ္မံလွဴဒါန္းေငြအပါအဝင္ သိန္း ၆၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အရင္းမေပ်ာက္စနစ္ က်င့္သုံး၍ ၂၀၁၀ ခုမွစတင္ကာ " အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ဆု "အမည္ျဖင့္ တကၠသိုလ္ေပၚမူတည္ၿပီး ၃၀,၀၀၀ - ၈၀,၀၀၀ က်ပ္ထိ ေထာက္ပံ႔ခဲ႔သည္။ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပညာ ထူးခၽြန္/ခ်ိဳ႕တဲ႔သူ မ်ားျပားလာျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာသင္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေထာက္ပံ႔လိုျခင္းတို႔အေပၚ ေငြေၾကးမလုံမေလာက္ျဖစ္ေနစဥ္ ဘဘ သခင္သိန္းေဖက သူ၏ (၉၈)ႏွစ္ျပည္႕ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ သိန္း ၅၀၀ က်ပ္ထဲ႔ဝင္လွဴဒါန္းရာ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေရး တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္႕ လိုအင္ဆႏၵျပည္႕ဝခဲ႔ပါသည္။ ထိုလွဴဒါန္းပြဲတြင္ပင္ ဥကၠ႒ ဦးအံ႔ေက်ာ္၏ အဆိုျပဳခ်က္အရ တက္ေရာက္လာသည္႕ အမွဳေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ပညာသင္ဆုအမည္ကို " သခင္သိန္းေဖ ပညာသင္ဆု " ဟုေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေခၚေဝၚခဲ႔ပါသည္။

၇။ အဆိုပါ " သခင္သိန္းေဖ ပညာသင္ဆု "စတင္ခ်ိန္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ (၆) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၏ ထူးခၽြန္/ခ်ိဳ႕တဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း (၁၉၉)ဦးကို တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အားေပးကူညီခဲ႔ၿပီး၊ ဤ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း တကၠသိုလ္ (၁၅) ခုမွ ေက်ာင္းသား(၆၄) ဦးကို ပညာသင္ဆုေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ သခင္သိန္းေဖ ပညာသင္ဆုရံပုံေငြမွာ စုစုေပါင္း သိန္း ၁၈၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္၍ ရံပုံေငြတိုးပြားဘို႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသားပိုမိုေထာက္ပံ႔ျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သခင္သိန္းေဖ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ အသင္းႀကီး၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ႔စဥ္က စိုက္ပ်ိဳးခဲ႔တဲ႔ " ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အားေပးကူညီရန္ " ဆိုေသာ အသင္းရည္ရြယ္ခ်က္ (၄) ပါအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚမွဳ၏ ရရွိလာေသာ ဤ "သခင္သိန္းေဖပညာသင္ဆု"အရိပ္အာဝါသႏွင့္ အသီးအပြင့္မ်ားကို အက်ဥ္းမွ်တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္တစ္ရာၿပည္.ေမြးေန.သို.တက္ေရာက္လာေသာ သခင္သိန္းေဖ

၈။ သခင္သိန္းေဖသည္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္အသင္းကို ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ သက္တမ္း (၁၈) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ဥကၠ႒အျဖစ္ အသင္းႀကီး၏ " ပညာ၊ က်န္းမာ၊ သာယာ " ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံးကို လႊမ္းျခံဳ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ဦးေဆာင္မွဳေပးခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ( စစ္အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ )အေျခအေနအရ အနားယူရၿပီး ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယကျဖစ္ခ်ိန္တြင္လည္း ၊ ပညာသင္ဆုအတြက္ က်ပ္သိန္း ( ၅၀၀ )လွဴခဲ႔သည္႕ျပင္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို အသက္ (၉၉)ႏွစ္ျပည္႕အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည္႕အထိမ္းအမွတ္ ႐ုပ္တုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အားကစား႐ုံအတြက္ မတည္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕၏ တန္ဘိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးကို ေငြေၾကးအားျဖင့္အကူအညီေပးျခင္းစသည္တို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၉။ ထို႔အျပင္ ဘဘသခင္သိန္းေဖသည္ ၿမိဳ႕နယ္သူၿမိဳ႕နယ္သားမ်ားကို ဝံသာႏုရကိၡတစိတ္ဓါတ္ျမင့္မားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္တိုးတက္ေရးႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာပၚေပါက္ေရးတို႔ကိုလည္း ထိုစဥ္ကၿမိဳ႕နယ္ရွိ အျခားႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူ လမ္းျပခဲ႔ပါသည္၊ ဥပမာအနည္းငယ္တင္ျပရေသာ္-

(ကက) ( ၁၉၃၄ ) ခုႏွစ္တြင္ သခင္သိန္းေဖသည္ ဟိုက္စကူးေက်ာင္း၌ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ သပိတ္ေမွာက္မွဳျဖစ္ပြားရာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကါဝင္လွဳပ္ရွားခဲ႔သျဖင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရၿပီး ဝါးခယ္မသို႔ျပန္ကာ တက္လူအဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္သည္၊ ႀကီးပြားေရးစာဖတ္အသင္းအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္၊ ထိုမွ ( ၁၉၃၅ ) ခုႏွစ္တြင္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး ( ဝါးခယ္မ )တြင္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာပါသည္။ ( ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတၱိမွ )

(ခခ) ( ၁၉၃၇ ) ခုႏွစ္ အိႏိၵယျပည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မစၥတာေန႐ူးႏွင့္ သမီးမစၥအင္ဒီရာဂႏၵီတို႔ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕ကိုေရာက္စဥ္ တရားပြဲ၌ လူထု၏ႏိုင္ငံေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားမွဳကို အကဲခတ္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ ေအာက္ပါစကားကို ထည္႕သြင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္-
" On your attitude, I assure you, you will get Independent very soon ".
" မင္းတို႔ရဲ႕ တက္ႂကြလွဳပ္ရွားေနေသာ စိတ္ဓါတ္ေတြေၾကာင့္ မင္းတို႔ဟာ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ လြတ္လပ္ေရးရမယ္လို႔ ငါအာမဝႏၲာခံပါတယ္ "
( စာေရးသူ ေအာင္တိုး အမည္ျဖင့္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္သူ နယ္သားမ်ား၏ ဝံသာႏုစိတ္ဓါတ္ ေဆာင္းပါး၊ ဝါးခယ္မ ေရႊရတုမဂၢဇင္း )

(ဂဂ) ( ၁၉၃၈ ) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၁၃၀၀ ျပည္႕ ေရနံေျမသပိတ္တပ္ႀကီး ခ်ီတက္လာစဥ္ လမ္းရြာၿမိဳ႕၌ သပိတ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ လူထုကို ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ေအာက္ပါစကားကို ထည္႕သြင္းေျပာခဲ႔ပါသည္-
" တို႔ဗမာျပည္မွာ ဝါးခယ္မၿမိဳ႔လိုၿမိဳ႕ေတြ ဆယ္ၿမိဳ႕ေလာက္ရွိရင္ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး ေစာေစာရမယ္လို႔ ဆရာယုံၾကည္တယ္ "
( စာေရးသူ ေအာင္တိုး အမည္ျဖင့္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္သူ နယ္သားမ်ား၏ ဝံသာႏုစိတ္ဓါတ္ ေဆာင္းပါး၊ ဝါးခယ္မ ေရႊရတုမဂၢဇင္း )

 Written by U Than Htay

ဆက္စပ္ေလ.လာရန္
  

No comments:

Post a Comment