Friday, April 1, 2016

၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္အသင္း ( ရန္ကုန္ ) ၏ တေပါင္းလၿပည္. ၀ါးခယ္မ ခရီးပညာ က်န္းမာ သာယာ ဟူေသာ မူလေဆာင္ပုဒ္မ်ားၿဖင္. ၁၉၄၇ ခုနွစ္ကပင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္အသင္း ( ရန္ကုန္ ) အေနၿဖင္. မိမိတို.ဇာတိၿမိဳ. အတြက္တတ္ႏိုင္သည္.ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႀကိဳးစား ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိႀကပါသည္ ။


တေပါင္းလၿပည္.ခရီးစဥ္အေနၿဖင္. ၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္အသင္း (ရန္ကုန္) ၏ အမွဳေဆာင္မ်ား ၊ အသင္းသူ/သားမ်ားသည္ ၂၀၁၆ မတ္လ ရက္ေန.ေန.လည္က ရန္ကုန္ၿမိဳ.မွ ထြက္ခြာခဲ့ႀကပါသည္ ။ ယင္းေန.ညေနတြင္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ. သက်မဟာသီရိ ဘုရားႀကီး၀င္းအတြင္း မဟာပုညတန္ေဆာင္းတြင္ ခင္းက်င္းၿပသထားေသာ ဗုဒ၀င္ ၿပပြဲအား ႀကည္.ရွဳေလ.လာႀကၿပီးေနာက္ ဧည္.သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းတြင္ အမွတ္တရ ေရးသားႀကပါသည္ ။ထို.ေနာက္ညပိုင္းတြင္၀ါးခယ္မၿမိဳ. ရွိ ၿမိဳ.နယ္အသင္း ရံုးခြဲတြင္ စည္ပင္တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ ၿမိဳ.နယ္ ဖြံ.ေထာက္အဖြဲ.၀င္မ်ား ၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွင္.ေတြ.ဆံုလွ်က္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ.အလယ္ မွ ၿဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ( ယခုအခါ ခန္းေၿခာက္လုနီးပါးၿဖစ္ေနသည္. ) ေစ်းေခ်ာင္း အား မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ႏွင္. ၿဖစ္ႏိုင္သမွ်ၿပန္လည္ အသံုးၿပဳႏိုင္ေရးအတြက္ စည္းေ၀းတိုင္ပင္မွဳ တစ္ခုၿပဳ လုပ္ခဲ့ႀကပါသည္ ။


ထို.ေနာက္ ၂၀၁၆ မတ္လ ၂၃ရက္ေန. ( တေပါင္းလၿပည္.ေန. ) မနက္အာရုဏ္တက္တြင္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ. သက်မဟာသီရိ ဘုရားႀကီး အား မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရ ဆက္ကပ္လွဳဒါန္းပြဲသို.စံုညီတက္ေရာက္ႀကၿပီး ၀ါးခယ္မဦးရဲေမာင္ စီစဥ္ေသာ ဇာတိဖြားအႏုပညာရွင္မ်ား၏ မဂၤလာေတးသံသာမ်ားၿဖင္. ေဖ်ာ္ေၿဖၿခင္း အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္ ။ ထို.ေနာက္ အေနကဇာတင္ၿခင္း အခမ္းအနားဆက္လက္ၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပင္.သံဃာ ၉၉ ပါးမွ လွဳဖြယ္၀တၳဳမ်ား ဆက္ကပ္လွဳဒါန္းကာ သံတန္ေဆာင္းေတာ္အတြင္း တရားနာ ၊ ေရစက္ခ်အခမ္းအနားၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ ။


ထိုေန.မနက္ ၈နာရီတြင္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ ကလေက်းရြာအုပ္စု

ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတို.ခ်ဲ့ေဆာင္ စတင္တည္ေဆာက္မွဳ အခမ္းအနားကို   အဆိုပါေက်ာင္းေၿမေနရာတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။

မည္သည္.အပိုအစီအစဥ္တစ္ခုမွမပါပဲ တက္ေရာက္လာသူအားလံုး Foundation Line စတင္တူးေဖာ္ၿပီး ေက်ာင္းတည္ေဆာက္မွဳအခမ္းအနား စတင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။ ထိုအခမ္းအနားသို.၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္အသင္း ( ရန္ကုန္ ) အမွဳေဆာင္မ်ား ၊ ေၿမအလွဳရွင္ ၊ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္မွဳအလွဳရွင္ ၊ ေက်းရြာတာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား ၊ ဆရာမမ်ားတက္ေရာက္ၿပီး သတ္မွတ္အခ်ိန္တြင္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္အသင္းဥကၠ၏ ႏွင္.အမွဳေဆာင္မ်ားက Foundation Line မ်ားစတင္တူးေဖာ္ေပးၿပီးေနာက္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားက တက္ႀကြ ညီညြတ္စြာ ေၿမၿပင္လုပ္ငန္းမ်ားစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ႀကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။

ေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ေၿမေနရာ အလွဳရွင္

 ထိုေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ေၿမေနရာကို အလွဳရွင္ ဦးခၽြတ္ကလိန္ ကလွဳဒါန္းခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး မူလရွိၿပီးသားေက်ာင္းေၿမေနရာမွာလည္း အဆိုပါအလွဳရွင္ကပင္ လွဳဒါန္းခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။ ေက်ာင္းအလွဳရွင္မွာ မူလ ေသာ္ကတံတားႀကီးေက်ာင္း အလွဳရွင္ 100 School Pr0ject မွပင္ၿဖစ္ၿပီး ယခုတည္ေဆာက္လွဳ ဒါန္းမည္. ေပ ၈၀ × ေပ ၃၀ RC Building ကို စာသင္ခံုမ်ား ႏွင္.အတြင္းပစၥည္းမ်ားအပါ တည္ေဆာက္ခ်ိန္ ၂လခန္.အတြင္း သိန္း၃၅၀ ခန္. အသံုးၿပဳတည္ေဆာက္သြားမည္ၿဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္ ။ေန.လည္ပိုင္းတြင္၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ သာယာကုန္းေက်းရြာ ရွိေရွးေဟာင္း သမိုင္း၀င္ ဥမၼာဒႏၱီ ေစတီ ေတာ္ႀကီး၏ အရံေစတီေတာ္မ်ားထီးမ်ားတင္လွဳ ပြဲ ႏွင္. ေရစက္ခ် တရားနာ အလွဳကို ၂၀၁၆ မတ္လ ၂၃ ရက္ ေန.( တေပါင္းလၿပည့္ေန. ) ေန.လည္က အဆိုပါ သာယာကုန္းေက်းရြာေလးတြင္ၿပဳလုပ္ခဲ့ႀကပါသည္ ။

ထိုအခမ္းအနားသို. တက္ေရာက္ရန္၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္အသင္း ( ရန္ကုန္ ) အမွုေဆာင္မ်ား ၊ ၿမိဳ.သူ/ၿမိဳ.သားမ်ား က ထိုေန.မနက္ ၉နာရီအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ထပ္သေဘၤာၿဖင္. သြားေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္ ။


သဂၤဟေမတၱာ အဖြဲ.၏ လွဳဒါန္းမွဳၿဖင္. ၿပဳၿပင္တည္ေဆာက္ထားေသာ ဆိပ္ခံတံတား၀ယ္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား က ၀မ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆိုႀကၿပီးေနာက္ ေစတီေတာ္ၿမတ္ႀကီးဆီသြားေရာက္ႀကပါသည္ .။ ေရာက္ရွိၿပီးသည္ႏွင္. ၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္အသင္းအမွဳေဆာင္မ်ားမွ အရံေစတီေတာ္မ်ား၏ ထီးေတာ္မ်ားတင္လ်ဳႀကၿပီးေနာက္ သံဃာေတာ္မ်ားမွ ဘုရားအေနကဇာတင္ႀကပါသည္ ။ ထို.ေနာက္ ၀ါးခယ္မရဲေမာင္ဦးစီးေသာ ဇာတိဖြား ဂိတပညာရွင္မ်ားက သိဆိုေဖ်ာ္ေၿဖႀကၿပီး ပရိသတ္မ်ားကိုေန.လည္စာလွဳဒါန္းႀကပါသည္ ။ ထို.ေနာက္ ေရစက္ခ်တရားေတာ္နာအစီအစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႀကၿပီး သက္ႀကီးသံဃာေတာ္တစ္ပါးအား အလွုေငြ တစ္သိန္းက်ပ္ လွဳဒါန္းမွဳ ၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေရႊမိုးေငြမိုးရြာသြန္းၿဖိဳးကာ အခမ္းအနား အစီအစဥ္မ်ား အၿပီးသတ္ခဲ့ပါသည္ ။
ယင္းေန.ညေနပိုင္းတြင္ ၿမိဳ.နယ္ အသင္းအမွုေဆာင္မ်ား စုေပါင္း၍ က်ံဳမေငးၿမတ္စြယ္ေတာ္သို.သြားေရာက္ဖူးေၿမွာ္ႀကရင္း ေစ်းေက်ာင္းဆရာ ေတာ္ ထံ၀င္ေရာက္ဖူးေၿမွာ္ခဲ့ႀကပါသည္ ။၂၀၁၆ မတ္လ ၂၄ရက္ ေန.မနက္ပိုင္းတြင္မူ အားမာန္သစ္ မသန္စြမ္းအဖြဲ.ႏွင္. ေတြ.ဆံုလွ်က္ အသင္း၏ လက္ရွိအေၿခအေန ၊ ကူညီပံ.ပိုးရန္ လိုအပ္သည္မ်ား ၊ လက္ရွိကူညီေပးထားေသာ ကြန္ၿပူတာ သင္းတန္းတြင္တက္ေရာက္ေနေသာ အသင္း၀င္မ်ားအေၿခအေန ၊ လိုအပ္ေနေသာ မသန္စြမ္းအေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥ မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင္.လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ေန.လည္ပိုင္းတြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ.သို.ၿပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ႀကပါသည္ ။


ဆက္စပ္ႀကည္.ရွဳ ရန္မ်ား

No comments:

Post a Comment