Saturday, January 24, 2015

သဂၤဟေမတၱာ အလွဳဒါန - ၀ါးခယ္မ အဖြဲ.၏ မူ၀ါဒ ႏွင္. စီမံခ်က္မ်ား အလွဳရွင္မ်ား ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္၇ြက္လိုသူမ်ား ၊ စိတ္၀င္စား၍ ေလ.လာလိုသူမ်ား သိမွတ္နိဳင္ရန္ အတြက္ သဂၤဟေမတၱာ  အလွဳဒါန ( ၀ါးခယ္မ ) အဖြဲ.၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအနက္  သိမွတ္ဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ.ကို ထုတ္ႏွဳတ္ ၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ၿပပါမည္ ။


ထို လုပ္ငန္း စီမံခ်က္တြင္ နိဒါန္း ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ၊ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင္.ဆင္. ၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေၿခခံ မူမ်ား ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၊ အေထြေထြေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၊ နိဂံုးခ်ဳပ္ ဟူ၍ အခန္း ၇ ခန္းပါ၀င္ပါသည္ ။

ရည္မွန္းခ်က္ အခန္း တြင္ရည္မွန္းခ်က္ ၅ ရပ္ရွိၿပီး အက်ဥ္းအားၿဖင္. ( ၁ ) ၿမိဳ.နယ္ လူမွဳဖြံ.ၿဖိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ပါ၀င္ၿဖည္.ဆည္းရန္ ( ၂ ) လွဳဒါန္းေငြအားလံုး ရည္မွန္းေသာ အသိုက္အ၀န္းထံအတိအက်ေရာက္ရွိေစရန္ ( ၃ ) လစဥ္လွဳဒါန္းၿခင္းၿဖင္. ေရရွည္တြင္ ၿမိဳ.နယ္ အတြင္းလူမွဳဖြံ.ၿဖိဳးေရးမ်ား ၿပည္.စံုလာေစ၇န္ ( ၄ ) ပမာဏနည္းပါးေသာ္လည္း စုစည္းမွဳအားနည္းေသာ ရြာမ်ားအဖို.ငွာ ယခုလွဳဒါန္းမွုေႀကာင္. လူမွုအေထာက္အကူအၿပင္ ေက်းရြာသားတို.စိတ္ဓါတ္ခြန္အား ၿမင္.မားလာေစ၇န္ ( ၅ ) ပြင္းလင္းၿမင္သာေသာ လစဥ္အလွဳမ်ားေႀကာင္. ၀ါးခယ္မသားတို.၏ အစဥ္အလာေကာင္းကိုၿပနိဳင္မည္.အၿပင္ အမ်ားၿပည္သူတို.၏ ပါ၀င္လွဳဒါန္းလိုစိတ္ နွင္. အက်ိဳးၿပဳလိုစိတ္မ်ား ပြားမ်ားလာေရးအေထာက္အကူၿပဳ နိဳင္ေစရန္ တို.ၿဖစ္သည္ ။

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေၿခခံမူမ်ား  အခန္း 

အပိုဒ္ ၄  - အပိုဒ္ ခြဲ 
( က ) ေဒသခံမ်ား - ဇာတိဖြားမ်ား - အႏြယ္၀င္မ်ား ႏွင္. ဆက္စပ္သူမည္သူမဆို လွဳဒါန္းနိဳင္မည္ ။
 ( ခ ) ဇာတိၿမိဳ.နယ္၏ လူမွဳဖြံ.ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၊ အထူးအေနၿဖင္. ၿပည္တြင္းမည္သည္.ေနရာတြင္မဆို သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္၍ ဒုကၡခံစားေနရသူမ်ား အား လွဳဒါန္းသြားမည္ ။
 ( ဂ ) လုပ္ငန္းအားလံုးကို ပင္မ စီမံခန္.ခြဲေရးအဖြဲ. က တာ၀န္ယူမည္ၿဖစ္ၿပီး အဖြဲ.၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္သာ အတည္ၿဖစ္သည္ ။
 ( ဃ ) ေကာက္ခံမည္.ေငြကိ္ု လစဥ္ ၁၀၀၀ က်ပ္သာသတ္မွတ္သည္ ။
 ( င ) တစ္လခ်င္းအလိုက္ လစဥ္ေကာက္ခံရရွိေငြအားလံုးအား လွဳဒါန္းသြားမည္ၿဖစ္ၿပီး ၿခြင္းခ်က္ အေနၿဖင္. ပမာဏႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မ ူလစဥ္ေကာက္ခံရရွိေငြ၏ ၂၀ % ထက္မပိုေသာ ေငြကိုခ်န္လွပ္စုေဆာင္းထားနိင္ၿပီး အလွဳရွင္မ်ားက ၆လစာ ၊ တစ္နွစ္စာႀကိဳတင္လွဳဒါန္းမွဳကိုလည္း လက္ခံသြားမည္ ။
( စ ) အလွုေတာ္ေငြအားလံုးကို ပင္မအဖြဲ.၏ တာ၀န္ေပးၿခင္းခံထားရေသာ ( ရန္ကုန္ / ၀ါးခယ္မ )အဖြဲ.၀င္ ၃ ဦးစီ ပါဘ႑ာေရးအဖြဲ.တို.မွ သင္.ေတာ္ရာ ဘဏ္တစ္ခုစီတြင္ Joint Account ဖြင္.၍ လႊဲေၿပာင္း ၊ စုေဆာင္ ၊ ထုတ္ယူ မွဳ ၿပဳသြားပါမည္ ။
( ဆ ) အဆိုၿပဳလႊာမ်ားကို ကြင္းဆင္း စစိစစ္ၿပီး အဖြဲ.၏ လစဥ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးၿဖတ္မည္ ။
( ဇ )  အလွုေငြမ်ားကို အစည္းအေ၀း ဆံုးၿဖတ္ခ်က္အရ လွဳဒါန္းၿခင္းမွအပ အၿခား ( လံုး၀ ) အသံုးမၿပဳရ ။


လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အခန္း

အပိုဒ္ ၅ အပိုဒ္ခြဲ  ( ဂ ) ပထမဆင္. အလွုေငြ ေကာက္ခံေရး ကိုယ္စားလွယ္အၿဖစ္ ပင္မအဖြဲ. အဖြဲ.၀င္မ်ား ႏွင္.ပင္မအဖြဲ.မွ တာ၀န္ခံ ေရြးခ်ယ္သူမ်ား ကတာ၀န္ယူမည္ၿဖစ္ၿပီး ဒုတိယဆင္.ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုမူ ပထမဆင္.ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာ၀န္ခံမွဳၿဖင္. ထပ္ဆင္.ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးမည္ၿဖစ္ၿပီး လိုအပ္သလို ထပ္မံတိုးခ်ဲ.သြားမည္ ။
အပိုဒ္ခြဲ ( ဇ ) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားကို ေနာက္လ ၅ ရက္ေန.အေရာက္ ဘ႑ာေငြထိန္း အဖြဲ.ထံ အပ္ႏွံေပးပို.ရမည္ၿဖစ္ၿပီး ပင္မအဖြဲ.က ၁၀ ရက္ေန.အၿပီး စာရင္းခ်ဳပ္ကာ လလည္ႏွင္.အနီးဆံုးတနဂၤေႏြေန.ၿပဳလုပ္မည္.ပင္မအဖြဲ.အစည္းအေ၀းတြင္ဆံုးၿဖတ္ ၿပီး လွဳဒါန္းမွဳ နွင္. စာရင္းရွင္း လက္ကမ္းစာေစာင္ေ၀ငွၿခင္းအား က်န္လ၀က္တြင္ အၿပီး လုပ္ေဆာင္မည္ ။


အေထြေထြ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအခန္း 

အပိုဒ္ ( ၆ )  လွဳဒါန္းၿခင္းမွအပ ( စာရြက္စာတမ္း - ဧည္.ခံစရိတ္- ကြင္းဆင္းၿခင္း - လွဳဒါန္းမွဳ ခရီးစရိတ္အပါအ၀င္ ) အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို လစဥ္ေကာက္ခံေငြမွမသံုးပဲ သီးၿခားအလွဳရွင္မ်ား၏ အလွုေငြမွသံုးစြဲမည္ ။ ဤလုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူတိုင္းသည္ ၿပည္သူ.ဆက္ဆံေရး အထူးေကာင္းမြန္ရန္ ဂရုၿပဳရမည္ ။

ဆက္စပ္ေလ.လာရန္
 
သဂၤဟေမတၱာ - ၀ါးခယ္မ တာ၀န္ခံအဖြဲ.
သဂၤဟ ေမတၱာ အလွဳ ဒါန - ၀ါးခယ္မ စတင္ဖြဲ.တည္ၿခင္း

No comments:

Post a Comment